[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอสามพราน

            เป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถนำไปถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ กศน.อำเภอแก่งกรจะน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับวิทยากรและชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  การทำบัญชีครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  การทำเกษตรธรรมชาติ หรือเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงกบ  การเพาะเห็ดฟาง เห็ดภูฎาน  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทำให้ผู้รับบริการของ กศน.ได้นำความความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีความตระหนักถึงการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ  มีเหตุผลในการใช้จ่าย มีภูมิคุ้มกัน เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน  สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ มีรายได้ ลดรายจ่าย มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

หลักการ

          1.  ยึดกรอบความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  2  เงื่อนไข เป็นสาระหลักในการดำเนินงาน

          2.  ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นวิธีการในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้

          3.  ใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งระดับตัวบุคคล และระดับชุมชน

          4.  ยึดแนวทางการทำงานโดยใช้การประสานเครือข่ายในพื้นที่

          5.  ให้ความสำคัญกับบทบาทของครู กศน. ในการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ในชุมชนโดยเน้นเป็นการจัดกิจกรรมใหม่

          6.  บริหารโดยครู กศน.เป็นเจ้าภาพ ชุมชนเป็นเจ้าของ เครือข่ายเป็นเจ้ามือ

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากร

สามารถนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร บริหารการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่สู่การดำรงชีวิตของผู้เรียน ตลอดจนถึงครอบครัวและชุมชน

          2. เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ กศน.

          3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          4. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ดชจพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ  80 พรรษา

 

แนวทางการดำเนินงาน

 

          การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยกระบวนการ กศน มีแนวทางดังนี้

          1.  พัฒนาบุคลากร กศน.ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

          2.  พัฒนาสถานศึกษา องค์กรทุกระดับให้สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         3.  สามารถบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร กศน. ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้นฐาน บูรณาการในการหลักสูตรวิชาชีพ ทักษะชีวิต

         4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย เช่น เรียนรู้จากภูมิปัญญา ปราชญ์  ศึกษาตามโครงการพระราชดำริที่ให้มีการแลกเปลี่ยนเรีนรู้จนสามารถนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประชาชน
เข้าชม : 507
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
กศน.ตำบลบางช้าง  45  หมู่ 1  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

โทรสาร 034-225195 , 034-225196 , 0861661919
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี