[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตาบล

 บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตาบล

กศน.ตำบลจะมีกำรปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.)

2. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ศส.ปชต.)

เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการ ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ กศน. และชุมชน เพื่อให้มีความรู้และรับรู้ที่เท่าทันปรับตัว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล

4. ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทำงานการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงาน โดย กศน.ตำบลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

กศน.ตำบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ตำบล ดังนี้

1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน.ตำบล

1.1 การวางแผน

- จัดทำฐานข้อมูลชุมชน

- จัดทำแผนพัฒนา กศน.ตำบล

- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

2. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2.1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้

- การส่งเสริมการรู้หนังสือ

- การศึกษานอกระบบ ระดับกำรศึกษาขั้นพื้นฐาน

- การศึกษาต่อเนื่อง

2.2 จัดและส่งเสริมกำรศึกษาตามอัธยาศัย

- ส่งเสริมการอ่านเข้าชม : 731
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
กศน.ตำบลบางช้าง  45  หมู่ 1  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

โทรสาร 034-225195 , 034-225196 , 0861661919
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี