[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
         การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

            กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี 5 ด้าน คือ

            1. ด้านเศรษฐกิจ                 -   กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

            2. ด้านการเมือง                  -   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

            3. ด้านสังคม                      -   กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้            

            4. ด้านสิ่งแวดล้อม              -   กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

            5. ด้านศิลปวัฒนธรรม          -   กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 

                การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่ หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ให้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้    และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้    เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง    สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี    มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าชม : 770
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 51/2 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210

โทรศัพท์ 0896843024
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี