[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 ผู้เรียน และผู้รับบริการของ กศน. อำเภอสามพราน ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย ชุมชน เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

ปรัชญา

เรียนรู้ตลอดชีวิต  คิดเป็น  เน้นพอเพียง  

     
อัตลักษณ์

เรียนรู้ มีจิตอาสา

เอกลักษณ์
องค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน และผู้รับบริการ มีมาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะในการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมขน

6.  ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย ชุมชน ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

       7.  รวบรวมองค์ความรู้ในท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน

 

 

 

 เข้าชม : 700
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 51/2 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210

โทรศัพท์ 0896843024
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี