[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 วิสัยทัศน์ (vision)

กศน.อำเภอกำแพงแสน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างมิตรกับเครือข่าย  กระจายโอกาสทางการศึกษา นำพาคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

สถานศึกษาพอเพียง

พันธกิจ

1) จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ

เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิต  สังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย

3) พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ

5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าชม : 607
 
 
กศน.ตำบลคลองจินดา  หมู่ 10 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
เลขที่ 51  หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210
โทร  034-225196   โทรสาร  034-225195  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี