[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 วิสัยทัศน์ (vision)

ภายในปี 2565 ผู้เรียน และผู้รับบริการของ กศน.ตำบลยายชา ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย ชุมชน เกิดสังคมแห่งเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

อัตลักษณ์

เรียนรู้ มีจิตอาสา

เอกลักษณ์
องค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน และผู้รับบริการ มีมาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.  พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะในการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมขน

6.  ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย ชุมชน ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7.  รวบรวมองค์ความรู้ในท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนเข้าชม : 804
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยายชา จังหวัดนครปฐม 
วัดเดชานุสรณ์ เลขที่ 61/1 หมู่ 6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73110

โทรศัพท์ 089 895 1347 E-mail : nfe.yaichanakornpathom@gmail.com
Facebook : กศน.ตำบลยายชา อำเภอสามพราน 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี