[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 วิสัยทัศน์ (vision)

ภายในปี 2565 ผู้เรียน และผู้รับบริการของ กศน. อำเภอสามพราน ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย ชุมชน เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

อัตลักษณ์

เรียนรู้ มีจิตอาสา

เรียนรู้ คือ ผู้เรียนสามารถและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ

จิตอาสา คือ ผู้เรียนช่วยเหลือสถานศึกษา ชุมชน สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน

เอกลักษณ์

องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย รวมรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน และผู้รับบริการ มีมาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะในการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมขน

6.  ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย ชุมชน ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7.  รวบรวมองค์ความรู้ในท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน                

 

 เข้าชม : 714
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
กศน.ตำบลบ้านใหม่ หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110

โทรสาร 034-225195 , 081-6233027
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี