[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานของ  กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์

ความเป็นมา

            กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์  สืบเนื่องจากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2552 - 2561) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่าหลายเรื่องประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้างหน่วยงานการศึกษาให้มีเอกภาพ อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื่อง ที่มีปัญหาต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดที่สำคัญ ได้แก่ ด้านคุณภาพการศึกษาได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและจากการวิเคราะห์ผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาในแง่ของปัญหาที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาและสานต่อข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง บนฐานของหลักการและแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 พบว่ามีหลายประเด็นที่สะท้อนเชื่อมโยงถึงข้อจำกัดในการใช้ศูนย์การเรียนชุมชน หรือ ศรช. ซึ่งเป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ตามกรอบบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้เพียงกลไกเดียว ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเหตุผลรองรับที่สำคัญ ในการใช้ กศน.ตำบล เป็นกลไกเสริมพลังการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนอีกกลไกหนึ่งด้วยจากเหตุผลดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธมณฑล จึงจัดทำโครงการพัฒนา กศน. ตำบล ขึ้น โดยพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์  เป็น กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยให้มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       ในชุมชน

บริบทของ กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ 

          กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ : แหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยมี นางสาวธนทร  สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  นางนงค์นุช  พัฒนศักดิ์ศิริ  เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล      มหาสวัสดิ์  และกศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก นางกิมไน้  ไทยนิยม        (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ได้โรงเก็บของของโรงผลิตน้ำดื่ม มาดำเนินการปรับปรุงให้เป็น กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ : แหล่งเรียนรู้ของชุมชน  จนถึงปัจจุบัน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน องค์กรเอกชน ประชาชน  นักศึกษา กศน.ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

          สำหรับการบริหารจัดการ กศน.ตำบล จะมีครู กศน.ตำบลทำหน้าที่เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล            มีคณะกรรมการ กศน. ตำบล ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของ กศน. ตำบลให้เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมาได้รับประกาศจัดตั้งเป็น กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ และทำพิธีเปิดป้าย ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดย ส.ส.เผดิมชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 2 กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์      ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้แก่ประชาชนทั้งหมด 4 หมู่บ้าน

 

 

 

             

           

 
เข้าชม : 1710
 
 
ศกร.ตำบลมหาสวัสดิ์ 
เลขที่ 56/1 หมู่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170

โทร. 082-4856939
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี