[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตำบล

     กศน.ตําบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน. ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กศน. ตำบล ดังนี้

           1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตำบล
               1. การวางแผน
                  1.1 จัดทําฐานข้อมูลชุมชน
                  1.2 จัดทําแผนพัฒนา กศน.ตําบล
                  1.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
           2. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
               2.1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้
                   - การส่งเสริมการรู้หนังสือ
                   - การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   - การศึกษาต่อเนื่อง
               2.2 จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
                   - ส่งเสริมการอ่าน
                   - จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
                   - บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท
                   - จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน
           3. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
               3.1 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต)

               3.2 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.) 
               3.3 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที) 
               3.4 มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ร่วมกับ (สสวท.)
               3.5 จัดกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
               3.6 ส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
               3.7 ศูนย์เรียนรู้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลมหาสวัสดิ์

 

               3.8 อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอ

 

 เข้าชม : 684
 
 
ศกร.ตำบลมหาสวัสดิ์ 
เลขที่ 56/1 หมู่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170

โทร. 082-4856939
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี