[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตำบล

บทบาทหน้าที่ของ กศน. ตำบล  

กศน. ตำบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน. ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กศน. ตำบล ดังนี้

           1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตำบล
               1. การวางแผน
                  1.1 จัดทำ
ฐานข้อมูลชุมชน
                  1.2 จัดทำ
แผนพัฒนา กศน. ตําบล
                  1.3 จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
           2. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
               2.1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้
                   - การส่งเสริมการรู้หนังสือ
                   - การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   - การศึกษาต่อเนื่อง
               2.2 จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
                   - ส่งเสริมการอ่าน
                   - จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
                   - บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท
                   - จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน
           3. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
               3.1  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.)
               3.2  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.) 
               3.3  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที) 
               3.4  มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ร่วมกับ (สสวท.)
               3.5  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
               3.6  ธนาคารเคลื่อนที่ 
               3.7  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
               3.8  อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอ

 

 

กศน.ตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

          1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

              เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.)

          2. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

              เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

          3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

              ซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ กศน. และชุมชน เพื่อให้มีความรู้และรับรู้ที่เท่าทันปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล

          4. ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

 

             เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงาน โดย กศน.ตำบลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

 เข้าชม : 682
 
 
 
ศกร.ตำบลศาลายา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
อำเภอพุทธมณฑล 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรรู้จังหวัดนครปฐม 
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
วัดสุวรรณาราม เลขที่ 14 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170  
โทรศัพท์ 088-5895125  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี