[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 วิสัยทัศน์ (vision)

ภายในปี 2566 ผู้เรียน/ผู้รับริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธมณฑล   มีคุณภาพการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการบริหารงานแบบ  มีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษา/ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลายช่องทาง ก้าวทันทุกเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว เช่นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การรับสมัครโครงการต่าง ๆ การประเมินความพึงพอใจ การรายงาน และการประชุม

เอกลักษณ์

ศาลายา เมืองแห่งการเรียรู้ ตามบริบทของ กศน.ตำบลศาลายา ตั้งอยู่ในพื้นที่กึ่งชนบท กึ่งชุมชนเมือง จึงมีเอกลักษณ์ทางด้านความหลากหลายของผู้รับบริการ และมีแหล่งเรียนรู้มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน มีภูมิปัญญา ปราญช์ชุมชน วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีตักบาตรท้องน้ำ มีการประสานงานร่วมกับภาคเครือข่าย ผู้นำชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน

พันธกิจ

      1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

          3. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน

          5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าชม : 562
 
 
 
ศกร.ตำบลศาลายา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
อำเภอพุทธมณฑล 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรรู้จังหวัดนครปฐม 
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
วัดสุวรรณาราม เลขที่ 14 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170  
โทรศัพท์ 088-5895125  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี