ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

กราฟแสดงการใช้งบประมาณ

Chart.