[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

Home: เกี่ยวกับเรา:กิจกรรมประชาสัมพันธ์:ปฏิทินปฏิบัติการ:Webboard:บทความสาระน่ารู้:ข่าวการศึกษา:เข้าระบบ

 

 

กศน. ตำบล ที่ประกาศจัดตั้งแล้ว ของสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม

ที่

รายชื่อ กศน. ตำบล

หัวหน้า กศน. ตำบล

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์

e -mail

1.

 กศน. ตำบลทุ่งขวาง

น.ส.ปรารถนา

พุทธศรี

-

6

 ตำบลทุ่งขวาง

 กำแพงแสน

นครปฐม

73140

087 - 1575272

patricia_pat17@hotmail.com

 

 2.

 กศน. ตำบลดอนข่อย

น.ส.ประภาพร

อินทร์พลอย

อบต. ดอนข่อย

 3

 ตำบลดอนข่อย

 กำแพงแสน

นครปฐม

 73140 

083 - 6359499

 

aoyaom2517@hotmail.co.th

 

 3.

 กศน. ตำบลรางพิกุล 

น.ส.ประภัสสร

อินทร์พลอย

อบต. รางพิกุล

 6

 ตำบลรางพิกุล

 กำแพงแสน

นครปฐม

73140

089 - 9109461

 prapatsorn_tan2011@hotmail.com

 4.

 กศน. ตำบลกระตีบ

นายเทิดศักดิ์

นวากาศ

-

 2

 ตำบลกระตีบ

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

 089 - 2543116

 mornjorn_@hotmail.com

 5.

 กศน.เทศบาลตำบลกำแพงแสน

นายประยุทธ์

สุขเกษม 

-

 4

 ตำบลกำแพงแสน

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

 086 - 7975707

prayut5555@hotmail.com 

 6.

 กศน. ตำบลสระสี่มุม 

นางสุรีพร

แสงอรุณ

-

 6

 ตำบลสระสี่มุม

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

 081 - 2588549

 pupu2011@hotmail.com

 7.

 กศน. ตำบลทุ่งลูกนก

น.ส.ลักษ์คณา

ส่งโสภา

-

 13

 ตำบลทุ่งลูกนก

 กำแพงแสน 

 นครปฐม

 73140

 081 - 6669309

Lux1975@hotmail.com

 

 8.

 กศน. ตำบลหนองกระทุ่ม

น.ส.วิไลพร

หนูนันท์

-

 4

 ตำบลหนองกระทุ่ม

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

  089 - 1117650

 odokdak@hotmail.com

 9.

 กศน. ตำบลทุ่งบัว

น.ส.เกศสุดา

ขาวขำ

อบต. ทุ่งบัว

 2

 ตำบลทุ่งบัว

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

081 - 2588549

 

kad_nu@hotmail.com

 10.

 กศน. ตำบลห้วยหมอนทอง

นายสุนันท์

โก้เครือ

-

 11

 ตำบลห้วยหมอนทอง

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

082 - 0602039

ko_506271121@hotmail.com 

 11.

 กศน. ตำบลวังน้ำเขียว

น.ส.พรสิริ

นิ่มทัศนศิริ 

-

 12

 ตำบลวังน้ำเขียว

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140 

 085 - 2969615

 

pornsiri93@gmail.com 

 12.

 กศน. ตำบลสระพัฒนา

นายไพรโรจน์

โพธิ์ทอง

-

 1

 ตำบลสระพัฒนา

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

081 - 9436206

 

potong_r@hotmail.com

 13.

 กศน. ตำบลห้วยขวาง

น.ส.ขนิษฐา

โพธิ์ทอง

-

 3

 ตำบลข้วยขวาง

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

 087 - 8291524

 ka0510@hotmail.com

 14.

 กศน. ตำบลทุ่งกระพังโหม

น.ส.สุจิตรา

สมทรง

อบต. ทุ่งกระพังโหม

 5

 ตำบลทุ่งกระพังโหม

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

083 - 4977841

 

tuenote2524@hotmail.com

 15.

 กศน. ตำบลห้วยม่วง

น.ส.วรรณเพ็ญ

ฮวบบุรี 

อบต. ห้วยม่วง

 3

 ตำบลห้วยม่วง

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

089 - 4418990

 Minnie_0308@hotmail.com

 16.

 กศน. ตำบลบางเลน

น.ส.รรินทร์

ใจเยือกเย็น 

วัดบางเลน

 9

 ตำบลบางเลน

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 085 - 4081602

 Rarinry@hotmail.com

 17.

 กศน. ตำบลนราภิรมย์

น.ส.ถาวร  ศิลปศร

อบต. นราภิรมย์

 -

 ตำบลนราภิรมย์

 บางเลน

 นครปฐม

  73130

 081 - 8589770

 nuvon612@hotmail.com

 18.

 กศน. ตำบลบางระกำ

 

วัดสุขวัฒนาราม

 -

 ตำบลบางระกำ

 บางเลน

 นครปฐม

  73130

 

 

 19.

 กศน. ตำบลบางปลา

น.ส.จินตนา

สร้อยสุวรรณ

ที่ทำการสภาเก่าตำบลบางปลา

 -

 ตำบลบางปลา

 บางเลน

 นครปฐม

  73130

 086 - 7651726

 Jin.81@hotmail.com

 20.

 กศน. ตำบลคลองนกกระทุง

น.ส.วิยะดา

ประจงตุ้ม

วัดบางภาษี

 -

 ตำบลคลองนกกระทุง

 บางเลน

 นครปฐม

  73130

 083 - 8954934

 Vi_kik@hotmail.com

 21.

 กศน. ตำบลลำพญา

นายนรินทร

บุษษะ

วัดลำพญา

 5

 ตำบลลำพญา

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 089 -4141571

 Numyen_1987@hotmail.com

 22.

 กศน. ตำบลบางหลวง

 

ร.ร.บางหลวงวิทยา

 -

 ตำบลบางหลวง

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 23.

 กศน. ตำบลนิลเพชร

 

ร.ร.วัดนิลเพชร

 -

 ตำบลนิลเพชร

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 24.

 กศน. ตำบลไผ่หูช้าง

 น.ส.ญาณิศา หมื่นจง

วัดไผ่หูช้าง

 -

 ตำบลไผ่หูช้าง

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

080 - 6536746 

 Nipawan1500@hotmail.com

 25.

 กศน. ตำบลดอนตูม

 

วัดดอนตูม

 -

 ตำบลดอนตูม

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 26.

 กศน. ตำบลหินมูล

 

วัดศิลามูล

 -

 ตำบลบางเลน

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 27.

 กศน. ตำบลไทรงาม

 

ร.ร.วัดไผ่สามตำลึง

 -

 ตำบลนราภิรมย์

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 28.

 กศน. ตำบลบัวปากท่า

 

ร.ร.วัดบัวหวั่น

 -

 ตำบล      บางระกำ

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 29.

 กศน. ตำบลบางไทรป่า

นายอนุรัตน์

ศรีบัว

สถานีอนามัย   บางไทรป่า

 6

 ตำบล       บางไทรป่า

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 089 - 1683302

 Nu_Plattinum@MSN.com

 30.

 กศน. ตำบลบางภาษี

น.ส.สุรีย์

รัตนภิรมย์

ร.ร.วัดรางกำหยาด

 -

 ตำบลบางภาษี 

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 083 - 4454059

 Lee_t23@hotmail.com

 31.

 กศน. ตำบลคลองโยง

นายสมพงษ์

รุยปริง

ศูนย์ส่งเคราะห์ราษฎร

 1

 ตำบลคลองโยง

 พุทธมณฑล

 นครปฐม

 73170

 081 - 7787065

 sompong_s.b@hotmail.com

 Klongyong2014@gmail.com

 32.

 กศน. ตำบลมหาสวัสดิ์

นางนงค์นุช

พัฒนศักดิ์ศิริ

โรงงานน้ำดื่มเทพฤทธิ์

 1

 ตำบลมหาสวัสดิ์

 พุทธมณฑล

 นครปฐม

 73170

 082 - 4856939

 pad.2508@hotmail.com

 33.

 กศน. ตำบลศาลายา

นางสุเนตรา

อินทรสุตต์

วัดหทัยนเรศวร์

 5

 ตำบลศาลายา

 พุทธมณฑล

 นครปฐม

 73170

089 - 6028861

 nat222533@hotmail.com

 34.

 กศน. ตำบลวัดสำโรง

นายพงษ์ศักดิ์

เหล่าชัยศรี 

-

 3

 ตำบลวัดสำโรง

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 089 - 9236205

 

 35.

 กศน. ตำบลนครชัยศรี

น.ส.รัตติกร

ภิรมย์โคร่ง

วัดใหม่สุประดิษฐาราม

 3

 ตำบลนครชัยศรี

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

 36.

 กศน. ตำบลบางกระเบา

น.ส.สุภาภรณ์

ตั้งจิตพัฒนกุล

วัดตุ๊กตา

 3

 ตำบลบางกระเบา

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

083 - 2438566 

 

 37.

 กศน. ตำบลห้วยพลู

น.ส.อุมล

ตั้งจิตพัฒนกุล

อบต.ห้วยพลู

 3

 ตำบลห้วยพูล

 นครชัยศรี 

 นครปฐม

 73120

 083 - 4332862

 

 38.

 กศน. ตำบลสัมปทวน

นายชูศักดิ์

โพคะชา

ศาลาเอนกประสงค์

 6

 ตำบลสัมปทวน

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

085 - 3776796

 mc_choosak@hotmail.com

 39.

 กศน. ตำบลวัดแค

น.ส.เบญจา

สงอุบล

-

 3

 ตำบลวัดแค

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 089 - 5195606

 

 40.

 กศน. ตำบลบางแก้ว

 

อบต.บางแก้ว

 4

 ตำบลบางแก้ว

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

 41.

 กศน. ตำบลงิ้วราย

น.ส.เสาวนีย์

ธูปทอง

ร้านค้าชุมชนงิ้วราย

 3

 ตำบลงิ้วราย

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

 42.

 กศน. ตำบลศรีมหาโพธิ์

น.ส.จุไรรัตน์

บุญทิพย์

-

 4

 ตำบลศรีมหาโพธิ์

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 084 - 1413535

 fare_pretty@hotmail.com

 43.

 กศน. ตำบลขุนแก้ว 

นายพยนต์

ยืนยง 

อาคารเอนกประสงค์ อบต.ขุนแก้ว

  3 

 ตำบลขุนแก้ว

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

081 - 7630139

khunkaw_st2011@hotmail.com

 44.

 กศน. ตำบลแหลมบัว

นายคณิศร 

มีฤทธิ์

อบต.แหลมบัว

 2

 ตำบลแหลมบัว

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 087 - 4124555

 nop_7599@hotmail.com

 45.

 กศน. ตำบลบางแก้วฟ้า

นายสายัญ

ทองดอนเตี้ย

ร.ร.วัดบางพระ

 3

 ตำบลบางแก้วฟ้า

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 086 - 9987115

 sayan_st2011@hotmail.com

 46.

 กศน. ตำบลดอนแฝก

น.ส.นิตยา

ศักดิ์คำ 

อบต.ดอนแฝก

 1

 ตำบลดอนแฝก

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 089 - 4905956

 

 47.

 กศน. ตำบลท่าตำหนัก

นางปรารถนา

ยิ้มสีใส

วัดท่าตำหนัก

 3

 ตำบลท่าตำหนัก

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 087 - 4149296

 prattana_ooo@hotmail.com

 48.

 กศน. ตำบลไทยาวาส 

นายสันธาร

แก้วละเอียด

สถานีอนามัยไทยาวาส

 3

 ตำบลไทยาวาส

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 083 - 9292123

santhane@live.com

 49.

 กศน. ตำบลลานตากฟ้า

น.ส.กนกวรรณ

ศรีนะพรม

ร.ร.วัดลานตากฟ้า

 4

 ตำบลลานตากฟ้า

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 085 -2658760

 kanokwan2529@live.com

50.

 กศน. ตำบลท่ากระชับ

นายกรเทพ

ดิษฐขำ

-

 2

 ตำบลท่ากระชับ

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

087 - 9332028

 kachap_st2011@hotmail.com

51.

 กศน. ตำบลศีรษะทอง

 

อบต.ศีรษะทอง

3

 ตำบลศรีษะทอง

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

52.

 กศน. ตำบลบางพระ

 น.ส.พิมพ์นิภา  บุญมี

วัดกลางบางพระ

4

 ตำบลบางพระ

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 082 - 5233812

 

53.

 กศน. ตำบลพะเนียด

 

วัดห้วยตะโก

2

 ตำบลพะเนียด

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

54.

 กศน. ตำบลโคกพระเจดีย์

 

สถานีอนามัย

2

 ตำบลโคกพระเจดีย์

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

55.

 กศน. ตำบลบางระกำ

 

อบต.บางระกำ

-

 ตำบลบางระกำ

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

56.

 กศน. ตำบลท่าพระยา

 

อบต.ท่าพระยา

-

 ตำบลท่าพระยา

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

57.

 กศน. ตำบลวัดละมุด

 

อบต.วัดละมุด

3

 ตำบลวัดละมุด

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

58.

 กศน. ตำบลสามง่าม

น.ส.บุศรา

สุภาภัทรานนท์

-

12

 ตำบลสามง่าม

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 089 - 7951660

busara๑๘๐๙@hotmail.com

59.

 กศน. ตำบลบ้านหลวง

นางสุนันต์

อรุณพันธุ์

-

4

 ตำบลบ้านหลวง

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 087 - 3449242

Nidnoi-2010@hotmail.com

60.

 กศน. ตำบลลำเหย

นางสุชาดา

ตรานกแก้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ลำเหย

4

 ตำบลลำเหย

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 081 - 0121221

Chada - pedploy@hotmail.com

61.

 กศน. ตำบลลำลูกบัว

นางรุ่งทิพย์

เปี่ยมคล้า

อาศัยอยู่กับร.ร.วัดลำลูกบัว

4

 ตำบลลำลูกบัว

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 089 - 8243145

tip๑๘๐๙@hotmail.com

62.

 กศน. ตำบลห้วยด้วน

น.ส.วิภารัตน์

ส้มทับทัย 

อาศัยอยู่กับร.ร.วัดกงลาด

6

 ตำบลห้วยด้วน

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

080 - 0220289 

Hong_hna@hotmail.com

63.

 กศน. ตำบลห้วยพระ

นายพีระชาติ

ณ พัทลุง

สถานีอนามัยเหล่าเต่า(เก่า)

5

 ตำบลห้วยพระ

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

089 - 2566198

 Peerachat๑๘๐๙@hotmail.com

64.

 กศน. ตำบลดอนรวก

นายกษิดิศ

สังข์จันทร์ 

รร.วัดสุขวราราม

1

 ตำบลดอนรวก

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 087 - 7154182

 Pag-Chill-Chill@hotmail.com

65.

 กศน. ตำบลดอนพุทรา

นาย   กฤษณพงศ์

บุญเฉย

วัดดอนพุทรา

3

 ตำบลดอนพุทรา

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 089 - 3211784

 Plugku-ku@hotmail.com

66.

 กศน. ตำบลนครปฐม

น.ส.ทัศน์ชลิดา

ทัศนงาม

-

2

 ตำบลนครปฐม

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 089 - 4134835

thuschalida@hotmail.com

67.

 กศน. ตำบลวังตะกู

นางบุญนภัส

สุขตะโก

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านต.วังตะกู

7

 ตำบลวังตะกู

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 086 - 8110816

lookpat 3 jan@hotmail.com

68.

 กศน. ตำบลวังเย็น

นายศิรศักดิ์

จีระสิริวรโชติ

โรงเรียนวัดวังเย็น

5

 ตำบลวังเย็น

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 086 - 3111866

no_lover8399@hotmail.com

69.

 กศน. ตำบลดอนยายหอม

น.ส.ตวงพร

ศรีศักดา

-

3

 ตำบลดอนยายหอม

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 081 - 0199949

nj_lover@hotmail.com

70.

 กศน. ตำบลพระปฐมเจดีย์

นายอาทร

ดีรื่น

ที่ว่าการอำเภอเมืองนฐ.

-

 ตำบลพระปฐมเจดีย์

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 084 - 0035331

cantona15@hotmail.com

JoTUMDEE@gmail.com

71.

 กศน. ตำบลสามควายเผือก

น.ส.สายพิณ

ดิษแช่ม 

-

4

 ตำบลสามควายเผือก

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 081 - 2564588

au_12_12@hotmail.com

72.

 กศน. ตำบลมาบแค

 

อบต.มาบแค

-

 ตำบลมาบแค

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 089 - 9059381

dakoon@hotmail.com

73.

 กศน. ตำบลบางแขม

 

อบต.บางแขม

1

 ตำบลบางแขม

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 

 

74.

 กศน. ตำบลบ้านยาง

 

อบต.บ้านยาง

-

 ตำบลบ้านยาง

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 

 

75.

 กศน. ตำบลตาก้อง

นายณัชพล

ศรีพัฒนพร

อบต.ตาก้อง

8

 ตำบลตาก้อง

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 089 - 1570937

natchapon_s@hotmail.com

76.

 กศน. ตำบลบ่อพลับ

นายเอกณรงค์

นพวงษ์ศิริ

อบต.บ่อพลับ

8

 ตำบลวังตะกู

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 081 - 1993459

Takehomeja@hotmail.com

77.

 กศน. ตำบลธรรมศาลา

น.ส.นิรมล

วีระอมรกุล

-

7

 ตำบลธรรมศาลา

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 089 - 2335779

Takehomeja@hotmail.com

78.

 กศน. ตำบลโพรงมะเดื่อ

นายฉัตรชัย

ใจเย็น

เทศบาลตำบลโพรงมะเดือ

5

 ตำบลโพรงมะเดื่อ

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 088 - 4584048

CHAT0819432594@hotmail.com

79.

 กศน. ตำบลห้วยจรเข้

น.ส.สุกัญญา

นิมิตโภคานันท์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.ห้วยจรเข้

 3

 ตำบลห้วยจรเข้ 

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

 73000

 081 - 7585408

AE99_SW@hotmail.com

80.

 กศน. ตำบลพระประโทน

น.ส.คริษฐา

วงศ์อักษร

อบต.พระประโทน

 3

 ตำบลพระประโทน

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 085 - 2922214

Kharittha@windows live.com

81.

 กศน. ตำบลหนองงูเหลือม

น.ส.จิณห์นิภา

สุขเจริญเลิศ

อบต.หนองงูเหลือม

 1

 ตำบลหนองงูเหลือม

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

 73000

 086 - 1617961

 

82.

 กศน. ตำบลสนามจันทร์

น.ส.ผกามาส

พาคำ

ห้องประชุม อบต.สนามจันทร์

 5

 ตำบลสนามจันทร์

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

 73000

 082 - 7173721

takkatan-p@hotmail.com

83.

 กศน. ตำบลทุ่งน้อย

นายประวิทย์

วิลัยนุช

อยู่บริเวณวัดทุ่งน้อย

 5

 ตำบลทุ่งน้อย

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

 73000

081 - 1957962

 

84.

 กศน. ตำบลหนองปากโลง

น.ส.นฤมล

มูลทองชุน

อบต.หนองปากโลง

 3

 ตำบลหนองปากโลง

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 081 - 1906831

Narumol_lek@windows live.com

85.

 กศน.ตำบลหนองดินแดง

 

สถานีอานามัยตำบลหนองดินแดง 

 -

 ตำบลหนองดินแดง

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 

 

86.

 กศน.ตำบลลำพยา 

 

อบต.ลำพยา

 -

 ตำบลลำพยา

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 081 - 1992688

tik - kit@hotmail.com

87.

 กศน.ตำบลสระกะเทียม

 

อบต.สระกะเทียม

 -

 ตำบลสระกะเทียม

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 086 - 7589439

pry - 003@hotmail.com

88.

 กศน.ตำบลสวนป่าน 

 

อบต.สวนป่าน

 -

 ตำบลสวนป่าน

 เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 

 

89.

 กศน.ตำบลถนนขาด 

 

อบต.ถนนขาด 

 -

 ตำบลถนนขาด

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 086 - 3185593

prontip_srch@windows live.com

pro_arale@hotmail.com

90.

 กศน.ตำบลทัพหลวง

 

อบต.ทัพหลวง

 -

 ตำบลทัพหลวง

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 089 - 9151691

Kulcity@hotmail.com

91.

 กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม

นายชญานุช

ชิ้นจิ้น

หอปริยัติธรรมวัดนครชื่นชุ่ม

 7

 ตำบลกระทุ่มล้ม

 สามพราน

 นครปฐม

 73220

085 - 9315180

chayanuch_nok@hotmail.com

92.

 กศน.ตำบลบ้านใหม่

นายสมหวัง

คมขำ

ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านใหม่ 

 2

 ตำบลบ้านใหม่ 

 สามพราน

 นครปฐม

 73110

080 - 0685833

funman-2009@hotmail.com

93.

 กศน.ตำบลไร่ขิง

น.ส.ชุติยา

เนืองนันทสุข

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

 2

 ตำบลไร่ขิง

 สามพราน

 นครปฐม

 73210

 085 - 9135759

Chutiya3092@hotmail.com

94.

 กศน.ตำบลท่าข้าม

น.ส.มะลิวรรณ

อินโต

โรงเรียนวัดท่าข้าม

 2

 ตำบลท่าข้าม

 สามพราน

 นครปฐม

 73210

081 - 8569443

ma_2512@hotmai.com

95.

 กศน.ตำบลบางเตย

น.ส.อมรรัตน์

ธรรมสาลี

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางเตย 

 1

 ตำบลบางเตย

 สามพราน

 นครปฐม

 73210

085 - 4285731

amonrut_tum@hotmail.com

96.

 กศน.ตำบลอ้อมใหญ่

นางวันเพ็ญ

ปิ่นทอง

มหาวิทยาลัยมหมกุฎราชวิทยาลัย (วิทยาเขตสิรินธรฯ)

 7

 ตำบลอ้อมใหญ่

 สามพราน

 นครปฐม

 73160

 086 - 8099300

wanpenpintong300@hotmail.com

97.

 กศน.ตำบลคลองจินดา

 -

ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองจินดา

 3

 ตำบลคลองจินดา

 สามพราน

 นครปฐม

 73110

 

 

98.

 กศน.ตำบลหอมเกร็ด

 น.ส.จิตรา

เซี่ยงเทศ

อาคารศาลพ่อแก่สะแกทอย 

 6

 ตำบลหอมเกร็ด

 สามพราน

 นครปฐม

 73110 

085 - 1769604

jippra_top@hotmail.com

99.

 กศน.ตำบลยายชา 

นางอรุณ

เต็มปรีชา

อบต.ยายชา

 6

 ตำบลยายชา

 สามพราน

 นครปฐม

  73110

081 - 7733101

ell2498@hotmail.com

100.

 กศน.ตำบลบางกระทึก

นายวรพจน์

ศรีเพ็ชร์ธาราพันธ์

สถานีอนามัยบางกระทึก 

 2

 ตำบลบางกระทึก

 สามพราน

 นครปฐม

  73110

089 - 9145137

s068000242w@hotmail.com

101.

 กศน.ตำบลสามพราน

นายสิทธิชัย

โพธิ์เพชร์

อบต.สามพราน

 6

 ตำบลสามพราน

 สามพราน

 นครปฐม

  73110

081 - 9841636

BUTSAKORN2514@hotmail.com

102.

 กศน.ตำบลบางช้าง 

นางบุษกร

พรมเพียงช้าง

อบต.บางช้าง

 1

 ตำบลบางช้าง

 สามพราน

 นครปฐม

  73110

086 - 1661919

BUTSAKORN2514@hotmail.com

103.

 กศน.ตำบลตลาดจินดา

น.ส.อัญชลีย์

ว่องไว

โรงเรียนบ้านตากแดด 

 3

 ตำบลตลาดจินดา

 สามพราน

 นครปฐม

  73110 

089 - 4147571

wongwoi@hotmail.com

104.

 กศน.ตำบลทรงคนอง 

น.ส.จินตนา

โพธิ์ศรีทอง

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทรงคนอง 

 -

 ตำบลทรงคนอง

 สามพราน

 นครปฐม

 73210

089 - 1297958

jin_70150@hotmail.com

105.

 กศน.ตำบลท่าตลาด

น.ส.นาฏยา

พรมพันธุ์

อบต.ท่าตลาด 

 6

 ตำบลท่าตลาด

 สามพราน

 นครปฐม

 73110

086 - 0905847

 

106.

 กศน.ตำบลคลองใหม่

นายภีระ

มายืนยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

 3

 ตำบลคลองใหม่

 สามพราน

 นครปฐม

  73110

 089 - 5501838

peera.nfe@hotmail.com

 

 

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000
โทรศัพท์ 0-3439-5104     โทรสาร  0-3439-5105  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03