[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

Home: เกี่ยวกับเรา:กิจกรรมประชาสัมพันธ์:ปฏิทินปฏิบัติการ:Webboard:บทความสาระน่ารู้:ข่าวการศึกษา:เข้าระบบ

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม

 (สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม)

ที่ตั้ง

           สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม (สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม) ตั้งอยู่เลขที่ 140 ถนนเพชรเกษม  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000  โทร 034 - 395104  โทรสาร  034 - 39505

ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม (สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม)ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2527ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2527 ให้ยุบรวมโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 47 โรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ จำนวน 11 แห่ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอและห้องสมุดประชาชนจังหวัดเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยใช้อาคารของโรงเรียนจังหวัดนครปฐม สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยใช้อาคารของโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เป็นที่ทำการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม ชั่วคราว

         พ.ศ. 2528 วัดธรรมศาลา โดยคณะกรรมการวัด ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด ประมาณ 15 ไร่เศษ เป็นสถานที่ตั้งทำการ

      พ.ศ. 2529 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ก่อสร้างอูลาคารอำนวยการอาคารโรงฝึกงาน อาคารพัสดุ และหอประชุม-โรงอาหาร เมื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว แล้วเสร็จได้ย้ายที่ทำการ จากที่ทำการชั่วคราว โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม มาปฏิบัติงาน ณ ที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2530ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่4 มีนาคม 2551 และมีสถานสภาพเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ชื่อย่อว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า/ผู้อำนวยการ ดังนี้

1 ธันวาคม 2527 – 8 เมษายน 2529                               นายสุนทร              ดวงเงิน
9 เมษายน 2529 – 20 ธันวาคม 2529                             นายสุนทร              ดวงเงิน
21 ธันวาคม 2529 – 18 มิถุนายน 2532                           นายปรีชา               ตงมณี           
19 มิถุนายน 2532 – 3 ธันวาคม 2536                             นายเสวย               วงศ์สุวรรณ
14 ธันวาคม 2536 – 20 ตุลาคม 2538                             นายยิ่ง                   กีรติบูรณะ
21 ตุลาคม 2538 – 3 พฤศจิกายน 2540                           นายประสิทธิ์           เชิดชู
4 พฤศจิกายน 2540 – 30 กันยายน 2544                        นายสุนทร               ดวงเงิน
10 ตุลาคม 2544 – 2 ธันวาคม 2547                               นายเอกชัย             วาสิกศิริ
 3 ธันวาคม 2547 – 30 ธันวาคม 2551                             นายสมพร              เสียงเพราะ
20 ตุลาคม 2551 – ปัจจุบัน                                      ดร. กษมา โรจนนิล ยุกตะทัต

                   ปัจจุบันสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

                1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม
                2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน
                3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน
                4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี
                5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธมณฑล
                6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเลน
                7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตูม
 
        บทบาทหน้าที่
                สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
             1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
             2. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
             3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณ ให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
             4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
             5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด
             6. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา
             7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
             8. ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรด้านบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
             9. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
             10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย
             11. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานนโยบายพิเศษรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่งคงของชาติ
             12. กำกับ ดูแล นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคเครือข่าย
             13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
             จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม จึงสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
             1. การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้เข้ากับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียนให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตร ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มีความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
           2. การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
           เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอาชีพ  สร้างทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพของตนเอง สร้างอาชีพใหม่ให้เกิดรายได้เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือเพื่อการเข้าสู่อาชีพใหม่จากอาชีพเดิมที่สร้างรายได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับผู้เรียน ครอบครัว รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เช่น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นต้น
             3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
          เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันและทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจัดหาสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือประเภทความรู้ต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ บันเทิง สารคดี  นวนิยาย วารสาร เทปโทรทัศน์ประเภทต่างๆ หนังสือพิมพ์รายวัน รวมทั้งหนังสือสารความรู้ใหม่ๆ ให้กับห้องสมุดประชาชน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   

     ข้อมูลทั่วไป

          สภาพปัจจุบันของหน่วยงาน 

          ประวัติความเป็นมา

          นครปฐมเป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน  ในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่่เดิมนั้นอยู่ริมทะเล  เป็นเมื่องเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสำคัญในสมัยทราวดี ในยุคนั้นนครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำและสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ "นครชัยศรี" หรือ "ศรีวิชัย" นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ยังทรงผนวชอยู่ได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์เดิมได้ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดีและโปรดฯให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น และต่อมาในสมัยรัชการที่ 5 ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ไปยังเมืองนครปฐม แต่ตอนนั้นเมืองนครปฐมยังเป็นป่ารกอยู่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจาก ตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งอยู่ที่บริเวณพระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณ

          ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและโปรดฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมถึงสร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชา และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง "นครชัยศรี" เป็น "นครปฐม" สืบต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

  ที่ตั้งและอาณาเขต
            จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนและเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร โดยเขตปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตปริมณฑล รวม 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม

            จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า –นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร

โดยมีอาณาเขต ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้                        ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี,และกรุงเทพฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี, และจังหวัดกาญจนบุรี
(ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2550) 

            จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.42 ของประเทศ มีความกว้างจากทิศตะวันตกที่บ้านวังอ้ายทอก ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน ถึงทิศตะวันออกที่คลองพระพิมล ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน เป็นระยะทาง 50.25 กิโลเมตร มีความยาวจากทิศเหนือ ที่บ้านวัดประทุมวัน ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน ไปทางทิศใต้ถึงหมู่บ้านใหม่ เป็นระยะทาง 59.10 กิโลเมตร พื้นที่ของจังหวัดนี้มีขนาดใหม่เป็นลำดับที่ 13 ของจังหวัดในเขตภาคกลาง และเป็นลำดับที่ 62 ของประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศ

           

            จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่บนที่ราบภาคกลางตอนล่างหรือที่ราบลุ่มบริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง พื้นดินค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดเทประมาณ 1 - 2 องศา ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขณะน้ำทะเลขึ้นสูงสุดสามารถหนุนขึ้นมาตามแม่น้ำท่าจีนทำให้เกิดน้ำท่วมถึงบริเวณอำเภอสามพราน และอำเภอนครชัยศรี ภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

          1. บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง พื้นที่สองฝั่ง

           

 

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000
โทรศัพท์ 0-3439-5104     โทรสาร  0-3439-5105  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03