[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

Home   e-office   e-budget57    e-person  กิจกรรมประชาสัมพันธ์   ปฏิทินปฏิบัติการ   Webboard   บทความสาระน่ารู้   ข่าวการศึกษา    เข้าระบบ

 

  

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบล

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2554


กศน. ตำบล ที่ประกาศจัดตั้งแล้ว ของสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม

ที่

รายชื่อ กศน. ตำบล

หัวหน้า กศน. ตำบล

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์

e -mail

1.

 กศน. ตำบลทุ่งขวาง

น.ส.ปรารถนา

พุทธศรี

-

6

 ตำบลทุ่งขวาง

 กำแพงแสน

นครปฐม

73140

087 - 1575272

patricia_pat17@hotmail.com

 

 2.

 กศน. ตำบลดอนข่อย

น.ส.ประภาพร

อินทร์พลอย

อบต. ดอนข่อย

 3

 ตำบลดอนข่อย

 กำแพงแสน

นครปฐม

 73140 

083 - 6359499

 

aoyaom2517@hotmail.co.th

 

 3.

 กศน. ตำบลรางพิกุล 

น.ส.ประภัสสร

อินทร์พลอย

อบต. รางพิกุล

 6

 ตำบลรางพิกุล

 กำแพงแสน

นครปฐม

73140

089 - 9109461

 prapatsorn_tan2011@hotmail.com

 4.

 กศน. ตำบลกระตีบ

นายเทิดศักดิ์

นวากาศ

-

 2

 ตำบลกระตีบ

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

 089 - 2543116

 mornjorn_@hotmail.com

 5.

 กศน.ตำบลเทศบาลกำแพงแสน

นายประยุทธ์

สุขเกษม 

-

 4

 ตำบลกำแพงแสน

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

 086 - 7975707

prayut5555@hotmail.com 

 6.

 กศน. ตำบลสระสี่มุม 

นางสุรีพร

แสงอรุณ

-

 6

 ตำบลสระสี่มุม

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

 081 - 2588549

 pupu2011@hotmail.com

 7.

 กศน. ตำบลทุ่งลูกนก

น.ส.ลักษ์คณา

ส่งโสภา

-

 13

 ตำบลทุ่งลูกนก

 กำแพงแสน 

 นครปฐม

 73140

 081 - 6669309

Lux1975@hotmail.com

 

 8.

 กศน. ตำบลหนองกระทุ่ม

น.ส.วิไลพร

หนูนันท์

-

 4

 ตำบลหนองกระทุ่ม

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

  089 - 1117650

 odokdak@hotmail.com

 9.

 กศน. ตำบลทุ่งบัว

น.ส.เกศสุดา

ขาวขำ

อบต. ทุ่งบัว

 2

 ตำบลทุ่งบัว

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

081 - 2588549

 

kad_nu@hotmail.com

 10.

 กศน. ตำบลห้วยหมอนทอง

นายสุนันท์

โก้เครือ

-

 11

 ตำบลห้วยหมอนทอง

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

082 - 0602039

ko_506271121@hotmail.com 

 11.

 กศน. ตำบลวังน้ำเขียว

น.ส.พรสิริ

นิ่มทัศนศิริ 

-

 12

 ตำบลวังน้ำเขียว

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140 

 085 - 2969615

 

pornsiri93@gmail.com 

 12.

 กศน. ตำบลสระพัฒนา

นายไพรโรจน์

โพธิ์ทอง

-

 1

 ตำบลสระพัฒนา

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

081 - 9436206

 

potong_r@hotmail.com

 13.

 กศน. ตำบลข้วยขวาง

น.ส.ขนิษฐา

โพธิ์ทอง

-

 3

 ตำบลข้วยขวาง

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

 087 - 8291524

 ka0510@hotmail.com

 14.

 กศน. ตำบลทุ่งกระพังโหม

น.ส.สุจิตรา

สมทรง

อบต. ทุ่งกระพังโหม

 5

 ตำบลทุ่งกระพังโหม

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

083 - 4977841

 

tuenote2524@hotmail.com

 15.

 กศน. ตำบลห้วยม่วง

น.ส.วรรณเพ็ญ

ฮวบบุรี 

อบต. ห้วยม่วง

 3

 ตำบลห้วยม่วง

 กำแพงแสน

 นครปฐม

 73140

089 - 4418990

 Minnie_0308@hotmail.com

 16.

 กศน. ตำบลบางเลน

น.ส.รรินทร์

ใจเยือกเย็น 

วัดบางเลน

 9

 ตำบลบางเลน

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 085 - 4081602

 Rarinry@hotmail.com

 17.

 กศน. ตำบลนราภิรมย์

น.ส.ถาวร  ศิลปศร

อบต. นราภิรมย์

 -

 ตำบลนราภิรมย์

 บางเลน

 นครปฐม

  73130

 081 - 8589770

 nuvon612@hotmail.com

 18.

 กศน. ตำบลบางระกำ

 

วัดสุขวัฒนาราม

 -

 ตำบลบางระกำ

 บางเลน

 นครปฐม

  73130

 

 

 19.

 กศน. ตำบลบางปลา

น.ส.จินตนา

สร้อยสุวรรณ

ที่ทำการสภาเก่าตำบลบางปลา

 -

 ตำบลบางปลา

 บางเลน

 นครปฐม

  73130

 086 - 7651726

 Jin.81@hotmail.com

 20.

 กศน. ตำบลคลองนกกระทุง

น.ส.วิยะดา

ประจงตุ้ม

วัดบางภาษี

 -

 ตำบลคลองนกกระทุง

 บางเลน

 นครปฐม

  73130

 083 - 8954934

 Vi_kik@hotmail.com

 21.

 กศน. ตำบลลำพญา

นายนรินทร

บุษษะ

วัดลำพญา

 5

 ตำบลลำพญา

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 089 -4141571

 Numyen_1987@hotmail.com

 22.

 กศน. ตำบลบางหลวง

 

ร.ร.บางหลวงวิทยา

 -

 ตำบลบางหลวง

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 23.

 กศน. ตำบลนิลเพชร

 

ร.ร.วัดนิลเพชร

 -

 ตำบลนิลเพชร

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 24.

 กศน. ตำบลไผ่หูช้าง

 น.ส.ญาณิศา หมื่นจง

วัดไผ่หูช้าง

 -

 ตำบลไผ่หูช้าง

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

080 - 6536746 

 Nipawan1500@hotmail.com

 25.

 กศน. ตำบลดอนตูม

 

วัดดอนตูม

 -

 ตำบลดอนตูม

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 26.

 กศน. ตำบลหินมูล

 

วัดศิลามูล

 -

 ตำบลบางเลน

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 27.

 กศน. ตำบลไทรงาม

 

ร.ร.วัดไผ่สามตำลึง

 -

 ตำบลนราภิรมย์

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 28.

 กศน. ตำบลบัวปากท่า

 

ร.ร.วัดบัวหวั่น

 -

 ตำบล      บางระกำ

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 

 

 29.

 กศน. ตำบลบางไทรป่า

นายอนุรัตน์

ศรีบัว

สถานีอนามัย   บางไทรป่า

 6

 ตำบล       บางไทรป่า

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 089 - 1683302

 Nu_Plattinum@MSN.com

 30.

 กศน. ตำบลบางภาษี

น.ส.สุรีย์

รัตนภิรมย์

ร.ร.วัดรางกำหยาด

 -

 ตำบลบางภาษี 

 บางเลน

 นครปฐม

 73130

 083 - 4454059

 Lee_t23@hotmail.com

 31.

 กศน. ตำบลคลองโยง

นายสมพงษ์

รุยปริง

ศูนย์ส่งเคราะห์ราษฎร

 1

 ตำบลคลองโยง

 พุทธมณฑล

 นครปฐม

 73170

 081 - 7787065

 sompong_s.b@hotmail.com

 32.

 กศน. ตำบลมหาสวัสดิ์

นางนงค์นุช

พัฒนศักดิ์ศิริ

โรงงานน้ำดื่มเทพฤทธิ์

 1

 ตำบลมหาสวัสดิ์

 พุทธมณฑล

 นครปฐม

 73170

 082 - 4856939

 pad.2508@hotmail.com

 33.

 กศน. ตำบลศาลายา

นางสุเนตรา

อินทรสุตต์

วัดหทัยนเรศวร์

 5

 ตำบลศาลายา

 พุทธมณฑล

 นครปฐม

 73170

089 - 6028861

 nat222533@hotmail.com

 34.

 กศน. ตำบลวัดสำโรง

นายพงษ์ศักดิ์

เหล่าชัยศรี 

-

 3

 ตำบลวัดสำโรง

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 089 - 9236205

 

 35.

 กศน. ตำบลนครชัยศรี

น.ส.รัตติกร

ภิรมย์โคร่ง

วัดใหม่สุประดิษฐาราม

 3

 ตำบลนครชัยศรี

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

 36.

 กศน. ตำบลบางกระเบา

น.ส.สุภาภรณ์

ตั้งจิตพัฒนกุล

วัดตุ๊กตา

 3

 ตำบลบางกระเบา

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

083 - 2438566 

 

 37.

 กศน. ตำบลห้วยพลู

น.ส.อุมล

ตั้งจิตพัฒนกุล

อบต.ห้วยพลู

 3

 ตำบลห้วยพูล

 นครชัยศรี 

 นครปฐม

 73120

 083 - 4332862

 

 38.

 กศน. ตำบลสัมปทวน

นายชูศักดิ์

โพคะชา

ศาลาเอนกประสงค์

 6

 ตำบลสัมปทวน

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

085 - 3776796

 mc_choosak@hotmail.com

 39.

 กศน. ตำบลวัดแค

น.ส.เบญจา

สงอุบล

-

 3

 ตำบลวัดแค

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 089 - 5195606

 

 40.

 กศน. ตำบลบางแก้ว

 

อบต.บางแก้ว

 4

 ตำบลบางแก้ว

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

 41.

 กศน. ตำบลงิ้วราย

น.ส.เสาวนีย์

ธูปทอง

ร้านค้าชุมชนงิ้วราย

 3

 ตำบลงิ้วราย

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

 42.

 กศน. ตำบลศรีมหาโพธิ์

น.ส.จุไรรัตน์

บุญทิพย์

-

 4

 ตำบลศรีมหาโพธิ์

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 084 - 1413535

 fare_pretty@hotmail.com

 43.

 กศน. ตำบลขุนแก้ว 

นายพยนต์

ยืนยง 

อาคารเอนกประสงค์ อบต.ขุนแก้ว

  3 

 ตำบลขุนแก้ว

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

081 - 7630139

 

 44.

 กศน. ตำบลแหลมบัว

นายคณิศร 

มีฤทธิ์

อบต.แหลมบัว

 2

 ตำบลแหลมบัว

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 087 - 4124555

 nop_7599@hotmail.com

 45.

 กศน. ตำบลบางแก้วฟ้า

นายสายัญ

ทองดอนเตี้ย

ร.ร.วัดบางพระ

 3

 ตำบลบางแก้วฟ้า

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 086 - 9987115

 

 46.

 กศน. ตำบลดอนแฝก

น.ส.นิตยา

ศักดิ์คำ 

อบต.ดอนแฝก

 1

 ตำบลดอนแฝก

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 089 - 4905956

 

 47.

 กศน. ตำบลท่าตำหนัก

นางปรารถนา

ยิ้มสีใส

วัดท่าตำหนัก

 3

 ตำบลท่าตำหนัก

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 087 - 4149296

 

 48.

 กศน. ตำบลไทยาวาส 

นายสันธาร

แก้วละเอียด

สถานีอนามัยไทยาวาส

 3

 ตำบลไทยาวาส

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 083 - 9292123

santhane@live.com

 49.

 กศน. ตำบลลานตากฟ้า

น.ส.กนกวรรณ

ศรีนะพรม

ร.ร.วัดลานตากฟ้า

 4

 ตำบลลานตากฟ้า

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 085 -2658760

 kanokwan2529@live.com

50.

 กศน. ตำบลท่ากระชับ

นายกรเทพ

ดิษฐขำ

-

 2

 ตำบลท่ากระชับ

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

087 - 9332028

 

51.

 กศน. ตำบลศีรษะทอง

 

อบต.ศีรษะทอง

3

 ตำบลศรีษะทอง

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

52.

 กศน. ตำบลบางพระ

 น.ส.พิมพ์นิภา  บุญมี

วัดกลางบางพระ

4

 ตำบลบางพระ

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 082 - 5233812

 

53.

 กศน. ตำบลพะเนียด

 

วัดห้วยตะโก

2

 ตำบลพะเนียด

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

54.

 กศน. ตำบลโคกพระเจดีย์

 

สถานีอนามัย

2

 ตำบลโคกพระเจดีย์

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

55.

 กศน. ตำบลบางระกำ

 

อบต.บางระกำ

-

 ตำบลบางระกำ

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

56.

 กศน. ตำบลท่าพระยา

 

อบต.ท่าพระยา

-

 ตำบลท่าพระยา

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

57.

 กศน. ตำบลวัดละมุด

 

อบต.วัดละมุด

3

 ตำบลวัดละมุด

 นครชัยศรี

 นครปฐม

 73120

 

 

58.

 กศน. ตำบลสามง่าม

น.ส.บุศรา

สุภาภัทรานนท์

-

12

 ตำบลสามง่าม

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 089 - 7951660

Busara@hotmail.com

59.

 กศน. ตำบลบ้านหลวง

นางสุนันต์

อรุณพันธุ์

-

4

 ตำบลบ้านหลวง

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 087 - 3449242

Nidnoi-2011@hotmail.com

60.

 กศน. ตำบลลำเหย

นางสุชาดา

ตรานกแก้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ลำเหย

4

 ตำบลลำเหย

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 081 - 0121221

Chada_pedploy@hotmail.com

61.

 กศน. ตำบลลำลูกบัว

นางรุ่งทิพย์

เปี่ยมคล้า

อาศัยอยู่กับร.ร.วัดลำลูกบัว

4

 ตำบลลำลูกบัว

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 089 - 8243145

Rungtip@hotmail.com

62.

 กศน. ตำบลห้วยด้วน

น.ส.วิภารัตน์

ส้มทับทัย 

อาศัยอยู่กับร.ร.วัดกงลาด

6

 ตำบลห้วยด้วน

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

080 - 0220289 

Hong_hna@hotmail.com

63.

 กศน. ตำบลห้วยพระ

น.ส.รินนา

รัตนวรางค์ 

สถานีอนามัยเหล่าเต่า(เก่า)

5

 ตำบลห้วยพระ

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

086 - 0056134

 

64.

 กศน. ตำบลดอนรวก

นายกษิดิศ

สังข์จันทร์ 

รร.วัดสุขวราราม

1

 ตำบลดอนรวก

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 082 - 7183578

 

65.

 กศน. ตำบลดอนพุทรา

นางนวลลออ

สุทธิงาม

วัดดอนพุทรา

3

 ตำบลดอนพุทรา

 ดอนตูม

 นครปฐม

73150

 089 - 4131407

 

66.

 กศน. ตำบลนครปฐม

น.ส.ทัศน์ชลิดา

ทัศนงาม

-

2

 ตำบลนครปฐม

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 089 - 4134835

thuschalida@hotmail.com

67.

 กศน. ตำบลวังตะกู

นางบุญนภัส

สุขตะโก

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านต.วังตะกู

7

 ตำบลวังตะกู

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 086 - 8110816

lookpat 3 jan@hotmail.com

68.

 กศน. ตำบลวังเย็น

นายศิรศักดิ์

จีระสิริวรโชติ

โรงเรียนวัดวังเย็น

5

 ตำบลวังเย็น

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 086 - 3111866

no_lover8399@hotmail.com

69.

 กศน. ตำบลดอนยายหอม

น.ส.ตวงพร

ศรีศักดา

-

3

 ตำบลดอนยายหอม

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 081 - 0199949

nj_lover@hotmail.com

70.

 กศน. ตำบลพระปฐมเจดีย์

นายอาทร

ดีรื่น

ที่ว่าการอำเภอเมืองนฐ.

-

 ตำบลพระปฐมเจดีย์

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 084 - 0035331

cantona15@hotmail.com

JoTUMDEE@gmail.com

71.

 กศน. ตำบลสามควายเผือก

น.ส.สายพิณ

ดิษแช่ม 

-

4

 ตำบลสามควายเผือก

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 081 - 2564588

au_12_12@hotmail.com

72.

 กศน. ตำบลมาบแค

 

อบต.มาบแค

-

 ตำบลมาบแค

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 089 - 9059381

dakoon@hotmail.com

73.

 กศน. ตำบลบางแขม

 

อบต.บางแขม

1

 ตำบลบางแขม

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 

 

74.

 กศน. ตำบลบ้านยาง

 

อบต.บ้านยาง

-

 ตำบลบ้านยาง

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 

 

75.

 กศน. ตำบลตาก้อง

นายณัชพล

ศรีพัฒนพร

อบต.ตาก้อง

8

 ตำบลตาก้อง

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 089 - 1570937

natchapon_s@hotmail.com

76.

 กศน. ตำบลบ่อพลับ

นายเอกณรงค์

นพวงษ์ศิริ

อบต.บ่อพลับ

8

 ตำบลวังตะกู

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 081 - 1993459

Takehomeja@hotmail.com

77.

 กศน. ตำบลธรรมศาลา

น.ส.นิรมล

วีระอมรกุล

-

7

 ตำบลธรรมศาลา

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 089 - 2335779

Takehomeja@hotmail.com

78.

 กศน. ตำบลโพรงมะเดื่อ

นายฉัตรชัย

ใจเย็น

เทศบาลตำบลโพรงมะเดือ

5

 ตำบลโพรงมะเดื่อ

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

73000

 088 - 4584048

CHAT0819432594@hotmail.com

79.

 กศน. ตำบลห้วยจรเข้

น.ส.สุกัญญา

นิมิตโภคานันท์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.ห้วยจรเข้

 3

 ตำบลห้วยจรเข้ 

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

 73000

 081 - 7585408

AE99_SW@hotmail.com

80.

 กศน. ตำบลพระประโทน

น.ส.คริษฐา

วงศ์อักษร

อบต.พระประโทน

 3

 ตำบลพระประโทน

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 085 - 2922214

Kharittha@windows live.com

81.

 กศน. ตำบลหนองงูเหลือม

น.ส.จิณห์นิภา

สุขเจริญเลิศ

อบต.หนองงูเหลือม

 1

 ตำบลหนองงูเหลือม

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

 73000

 086 - 1617961

 

82.

 กศน. ตำบลสนามจันทร์

น.ส.ผกามาส

พาคำ

ห้องประชุม อบต.สนามจันทร์

 5

 ตำบลสนามจันทร์

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

 73000

 082 - 7173721

takkatan-p@hotmail.com

83.

 กศน. ตำบลทุ่งน้อย

นายประวิทย์

วิลัยนุช

อยู่บริเวณวัดทุ่งน้อย

 5

 ตำบลทุ่งน้อย

เมืองนครปฐม

 นครปฐม

 73000

081 - 1957962

 

84.

 กศน. ตำบลหนองปากโลง

น.ส.นฤมล

มูลทองชุน

อบต.หนองปากโลง

 3

 ตำบลหนองปากโลง

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 081 - 1906831

Narumol_lek@windows live.com

85.

 กศน.ตำบลหนองดินแดง

 

สถานีอานามัยตำบลหนองดินแดง 

 -

 ตำบลหนองดินแดง

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 

 

86.

 กศน.ตำบลลำพยา 

 

อบต.ลำพยา

 -

 ตำบลลำพยา

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 081 - 1992688

tik - kit@hotmail.com

87.

 กศน.ตำบลสระกะเทียม

 

อบต.สระกะเทียม

 -

 ตำบลสระกะเทียม

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 086 - 7589439

pry - 003@hotmail.com

88.

 กศน.ตำบลสวนป่าน 

 

อบต.สวนป่าน

 -

 ตำบลสวนป่าน

 เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 

 

89.

 กศน.ตำบลถนนขาด 

 

อบต.ถนนขาด 

 -

 ตำบลถนนขาด

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 086 - 3185593

prontip_srch@windows live.com

pro_arale@hotmail.com

90.

 กศน.ตำบลทัพหลวง

 

อบต.ทัพหลวง

 -

 ตำบลทัพหลวง

เมืองนครปฐม 

 นครปฐม

 73000

 089 - 9151691

Kulcity@hotmail.com

91.

 กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม

นายชญานุช

ชิ้นจิ้น

หอปริยัติธรรมวัดนครชื่นชุ่ม

 7

 ตำบลกระทุ่มล้ม

 สามพราน

 นครปฐม

 73220

085 - 9315180

chayanuch_nok@hotmail.com

92.

 กศน.ตำบลบ้านใหม่

นายสมหวัง

คมขำ

ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านใหม่ 

 2

 ตำบลบ้านใหม่ 

 สามพราน

 นครปฐม

 73110

080 - 0685833

funman-2009@hotmail.com

93.

 กศน.ตำบลไร่ขิง

น.ส.ชุติยา

เนืองนันทสุข

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

 2

 ตำบลไร่ขิง

 สามพราน

 นครปฐม

 73210

 085 - 9135759

Chutiya3092@hotmail.com

94.

 กศน.ตำบลท่าข้าม

น.ส.มะลิวรรณ

อินโต

โรงเรียนวัดท่าข้าม

 2

 ตำบลท่าข้าม

 สามพราน

 นครปฐม

 73210

081 - 8569443

ma_2512@hotmai.com

95.

 กศน.ตำบลบางเตย

น.ส.อมรรัตน์

ธรรมสาลี

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางเตย 

 1

 ตำบลบางเตย

 สามพราน

 นครปฐม

 73210

085 - 4285731

amonrut_tum@hotmail.com

96.

 กศน.ตำบลอ้อมใหญ่

นางวันเพ็ญ

ปิ่นทอง

มหาวิทยาลัยมหมกุฎราชวิทยาลัย (วิทยาเขตสิรินธรฯ)

 7

 ตำบลอ้อมใหญ่

 สามพราน

 นครปฐม

 73160

 086 - 8099300

wanpenpintong300@hotmail.com

97.

 กศน.ตำบลคลองจินดา

 -

ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองจินดา

 3

 ตำบลคลองจินดา

 สามพราน

 นครปฐม

 73110

 

 

98.

 กศน.ตำบลหอมเกร็ด

 น.ส.จิตรา

เซี่ยงเทศ

อาคารศาลพ่อแก่สะแกทอย 

 6

 ตำบลหอมเกร็ด

 สามพราน

 นครปฐม

 73110 

085 - 1769604

jippra_top@hotmail.com

99.

 กศน.ตำบลยายชา 

นางอรุณ

เต็มปรีชา

อบต.ยายชา

 6

 ตำบลยายชา

 สามพราน

 นครปฐม

  73110

081 - 7733101

ell2498@hotmail.com

100.

 กศน.ตำบลบางกระทึก

นายวรพจน์

ศรีเพ็ชร์ธาราพันธ์

สถานีอนามัยบางกระทึก 

 2

 ตำบลบางกระทึก

 สามพราน

 นครปฐม

  73110

089 - 9145137

s068000242w@hotmail.com

101.

 กศน.ตำบลสามพราน

นายสิทธิชัย

โพธิ์เพชร์

อบต.สามพราน

 6

 ตำบลสามพราน

 สามพราน

 นครปฐม

  73110

081 - 9841636

BUTSAKORN2514@hotmail.com

102.

 กศน.ตำบลบางช้าง 

นางบุษกร

พรมเพียงช้าง

อบต.บางช้าง

 1

 ตำบลบางช้าง

 สามพราน

 นครปฐม

  73110

086 - 1661919

BUTSAKORN2514@hotmail.com

103.

 กศน.ตำบลตลาดจินดา

น.ส.อัญชลีย์

ว่องไว

โรงเรียนบ้านตากแดด 

 3

 ตำบลตลาดจินดา

 สามพราน

 นครปฐม

  73110 

089 - 4147571

wongwoi@hotmail.com

104.

 กศน.ตำบลทรงคนอง 

น.ส.จินตนา

โพธิ์ศรีทอง

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทรงคนอง 

 -

 ตำบลทรงคนอง

 สามพราน

 นครปฐม

 73210

089 - 1297958

jin_70150@hotmail.com

105.

 กศน.ตำบลท่าตลาด

น.ส.นาฏยา

พรมพันธุ์

อบต.ท่าตลาด 

 6

 ตำบลท่าตลาด

 สามพราน

 นครปฐม

 73110

086 - 0905847

 

106.

 กศน.ตำบลคลองใหม่

นายภีระ

มายืนยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

 3

 ตำบลคลองใหม่

 สามพราน

 นครปฐม

  73110

 089 - 5501838

peera.nfe@hotmail.com

 

 เข้าชม : 4799


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 4 / ก.พ. / 2555
      กศน.อำเภอเมืองนครปฐม จัดงานมหกรรม วิชาการ 31 / มี.ค. / 2554
      อบรมโปรแกรม E – budget 21 / ก.พ. / 2554
      กศน. ตำบล 27 / ม.ค. / 2554


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครปฐม
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0-3439-5104
โทรสาร  0-3439-5105  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03