Monthly Archives: สิงหาคม 2017

 

12-20170830100

http://nkp.nfe.go.th/7306/index.php?name=news1&file=readnews&id=59

Odel

สามารถเข้ารายงานตามแบบรายงานด้านล่าง

1. แบบรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ ของ กศน.อำเภอ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. ตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ ของ กศน.อำเภอ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560