ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
"นครปฐมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย"