ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line4

 

kw
16 21 24

1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานส่งเสริมการพัฒนาครู งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย งานส่งเสริมการรู้หนังสือ งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. งานการศึกษาต่อเนื่อง

งานส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต งานส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน งานส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. งานส่งเสริมการเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา

งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการศึกษา/เทียบระดับการศึกษา งานศูนย์ทะเบียนนักศึกษา

4. งานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ

งานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ งานกิจการศึกษา