ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line4

kw

นางสาวอรพรรณ  ขันแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ta

นางสาวปัณณธร พรหมมณี
นักวิชาการศึกษา

pa

  นางศศิมณฑ์  จุ้ยจิตต์
นักวิชาการศึกษา

57

นายฐิติรัตน์  บุญทิพย์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานส่งเสริมการพัฒนาครู งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย งานส่งเสริมการรู้หนังสือ งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. งานการศึกษาต่อเนื่อง

งานส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต งานส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน งานส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. งานส่งเสริมการเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา

งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการศึกษา/เทียบระดับการศึกษา งานศูนย์ทะเบียนนักศึกษา

4. งานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ

งานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ งานกิจการศึกษา