ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Office of The Non-Formal and Informal Education

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 map1
เลขที่ 140 หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์  0-3439-5104  โทรสาร   0-3439-5105
 npt_nfedc@nfe.go.th
http://nkp.nfe.go.th