กิจกรรมกศน.อำเภอ

Odel

สามารถเข้ารายงานตามแบบรายงานด้านล่าง

1. แบบรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ ของ กศน.อำเภอ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. ตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ ของ กศน.อำเภอ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

กศน.อำเภอบางเลน  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้่นักศึกษา กศน.อำเภอบางเลน แสดงถึงความกตัญญูกตเวที  การยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  และประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

2

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม