2

17 มกราคม 2566
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้ line official ให้ครูกศน.ในสังกัด  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยดำเนินการอบรมรุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566 จำนวน 84 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 จำนวน 86 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี line official ช่วยในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
a7
1
6
5
4
3
a5
a3
a2
a1
10
8
.7