ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

การเรียน กศน.(แบบพบกลุ่มเดิม)

เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปศึกษา
 ค้นคว้า แล้วนำมาเสนอ อภิปราย และสรุปร่วมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระดับการจัดศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก และสวมเสื้อสีขาวมีปก
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง
4. สำเนาหนังสือแสดงวุฒิ พร้อมฉบับจริง
5. สำเนาบัตรประชาชน  พร้อมฉบับจริง
ระยะเวลารับสมัคร
ภาคเรียนที่ 1             รับสมัครเดือน  เมษายน   เปิดภาคเรียน  16 พฤษภาคม
ภาคเรียนที่ 2             รับสมัครเดือน  ตุลาคม    เปิดภาคเรียน    1 พฤศจิกายน
จัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาต้องมาเรียน 18 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นักศึกษาต้องมีเวลาจัดการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่า 80 % ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง จะทำให้หมดสิทธิ์สอบเวลาเรียนแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ โดยกำหนดให้ทุกระดับ ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า4 ภาคเรียนหรือ 2 ปี ยกเว้นผู้ที่มีเทียบโอนผลการ
เรียนสามารถจบก่อน 4 ภาคเรียน
สถานที่รับสมัคร
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
- กศน.ตำบล/ศูนย์การเรียนชุมชน
การลงทะเบียน
1. ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละ 2 หมวด
โดยลงทะเบียนในกลุ่มหมวดพื้นฐาน 1 หมวดและกลุ่มหมวดประสบการณ์ 1 หมวด โดยยกเว้นหมวดวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียน
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละ 2 หมวดวิชา  โดยลง
ทะเบียนในหมวดวิชาพื้นฐาน 1 หมวดและหมวดประสบการณ์ 1 หมวด* ยกเว้นหมวดวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “0 “ หรือหมวดวิชาที่เรียน
เพิ่มเติมจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 3 หมวดวิชาทั้งนี้ไม่นับรายหมวดวิชาที่เทียบโอนผลการเรียน
3. การลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา ต้องลงไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง  ซึ่งเป็นเงื่อนไข
หนึ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดจึงจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
จึงจะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตรในแต่ละระดับการเรียนได้
4. การลงทะเบียนรักษาสภาพ กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได้จะ
ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่สามารถลงทะเบียนรักษาได้ ต้องลงทะเบียนย้อนหลังทุกภาคเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 ภาคเรียนติดต่อกัน และต้องเป็นไปตามวัน เวลา วิธีการที่สถานศึกษากำหนด
การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. การเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.) นักศึกษาต้องมีเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือวันละ 3 ชั่วโมง
3. การทำโครงงาน  นักศึกษาต้องเรียนรู้โดยการทำโครงงาน  หมวดวิชาละ 1 โครงงาน ในแต่ละภาคผู้เรียน
จะต้องรวมกลุ่มกันประมาณ 5-7 คน เพื่อทำโครงงาน 1 โครงงาน ต่อ 1 หมวดวิชา  โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่าจะทำโครงงานใด
ในหมวดวิชานั้นวางแผนและลงมือปฏิบัติ นำเสนอความก้าวหน้าของการทำโครงงานในการพบกลุ่มเป็นระยะ ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเกิดความคิดต่อยอดเพื่อนำไปพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มจนสิ้นสุดภาคเรียน
4. การจัดการเรียนรู้โดยการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ
พบกลุ่มและเป็นเงื่อนไขของการจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับเป็นกิจกรรมกลุ่มผู้เรียนทำตามความสนใจความถนัดโดยเน้น
การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษ/เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงเพื่อพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล้อมมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยความรับผิดชอบการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งผู้เรียนจะทำ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งก็ได้และสามารถทำร่วมกับผู้เรียนในระดับการศึกษาอื่นโดยทำให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
การเทียบโอนการศึกษา
การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ของผู้เรียนที่
เกิดจากการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ มาประเมินเป็นส่วนหนึ่ง
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
    1. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ
    2. การเทียบความรู้และประสบการณ์
ขอบข่ายการเทียบโอนผลการเรียน
    1. การเทียโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ และ การศึกษานอกระบบ
    2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ
    3. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศ
    4. การเทียบโอนประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ทหารกองประจำการ อาสาสมัครสาธารณสุข
ผู้นำท้องถิ่น เป็นต้น
    5. การเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ ในกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
การเตรียมตัวของผู้ต้องการเทียบโอนผลการเรียน
    1. จัดเตรียมเอกสารทางการศึกษา เป็นใบ ป.05  รบ. 1 ต
    2. จัดเตรียมเอกสารการเทียบโอน ใบ สด.8 , บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุข
    3. หลักฐานอื่นๆ
>>>>>   สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่ <<<<<<<<
>>>>>>>>ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  pdf.  Word<<<<<<<<<<<<<<