ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line3

 

14-250x300
19 15-250x300                                                            .

 

1. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา งานจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินตามนโยบาย

2. งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน

งานข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประสานเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

3. งานงบประมาณและระดมทรัพยากร

งานบริหารงบประมาณ งานระดมทรัพยการ

4. งานส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์

งานสนับสนุนการตรวจราชการ งานเลขานุการคณะกรรมการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

5. งานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

งานด้านการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสรของหน่วยงาน งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร