ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line3

 

tuk
นางสาวณัฐณิชา สำราญอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
1448 S__156508167
นางสาวรังสิมา  นวไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรรณนาราย มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

1. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา งานจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินตามนโยบาย

2. งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน

งานข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประสานเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

3. งานงบประมาณและระดมทรัพยากร

งานบริหารงบประมาณ งานระดมทรัพยการ

4. งานส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์

งานสนับสนุนการตรวจราชการ งานเลขานุการคณะกรรมการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

5. งานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

งานด้านการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสรของหน่วยงาน งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร