ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line7

 

 

kw 14-250x300

 

1. งานนิเทศติดตามและพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู้

งานนิเทศการศึกษา งานติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและภาคีเครือข่าย งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้

2. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

งานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา งานส่งเสริมและประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและพัฒนาระบบการะประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3. งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

งานส่งเสริมการวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาและให้บริการเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานทดสอบทางการศึกษา

4. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา