ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
กศน. ตำบล ที่ประกาศจัดตั้งแล้ว ของสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม
tumbom1
กศน.อำเภอเมืองนครปฐม มี กศน.ตำบล จำนวน 25 แห่ง
 1. กศน.ตำบลนครปฐม  2. กศน.ตำบลวังตะกู  3. กศน.ตำบล
 4. กศน.ตำบล 5. กศน.ตำบล  6. กศน.ตำบลสามควายเผือก
 7. กศน.ตำบลมาบแค  8. กศน.ตำบลบางแขม  9. กศน.ตำบลบ้านยาง
 10. กศน.ตำบลตาก้อง  11. กศน.ตำบลบ่อพลับ  12. กศน.ตำบลธรรมศาลา
 13. กศน.ตำบลโพรงมะเดื่อ  14. กศน.ตำบลห้วยจรเข้  15. กศน.ตำบล
 16. กศน.ตำบลหนองงูเหลือม  17. กศน.ตำบลสนามจันทร์  18. กศน.ตำบลทุ่งน้อย
 19. กศน.ตำบลหนองปากโลง  20. กศน.ตำบลหนองดินแดง  21. กศน.ตำบลลำพยา
 22. กศน.ตำบล 23. กศน.ตำบล  24. กศน.ตำบลถนนขาด
 25. กศน.ตำบลทัพหลวง
กศน.อำเภอกำแพงแสน มี กศน.ตำบล จำนวน 15 แห่ง
 1. กศน.ตำบลทุ่งขวาง   2. กศน.ตำบลสระสี่มุม  3. กศน.ตำบลห้วยหมอนทอง
 4. กศน.ตำบลทุ่งบัว  5. กศน.ตำบลวังน้ำเขียว 6. กศน.ตำบลทุ่งลูกนก
 7. กศน.ตำบลห้วยม่วง  8. กศน.ตำบลสระพัฒนา  9. กศน.ตำบลกระตีบ
10. กศน.ตำบบลห้วยขวาง  11. กศน.ตำบลกำแพงแสน  12. กศน.ตำบลดอนข่อย
 13. กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม  14. กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหม  15. กศน.ตำบลรางพิกุล
 กศน.อำเภอดอนตูม   มี กศน.ตำบล จำนวน 8  แห่ง
 1. กศน.ตำบล   2. กศน.ตำบล   3. กศน.ตำบล
 4. กศน.ตำบล  5. กศน.ตำบล  6. กศน.ตำบล
 7. กศน.ตำบล  8. กศน.ตำบล
 กศน.อำเภอนครชัยศรี   มี กศน.ตำบล จำนวน 24  แห่ง
1. กศน.ตำบลนครชัยศรี 2. กศน.ตำบลบางกระเบา 3. กศน.ตำบลวัดแค
  4. กศน.ตำบลท่าตำหนัก 5. กศน.ตำบลบางแก้ว 6. กศน.ตำบลท่ากระชับ
  7. กศน.ตำบลขุนแก้ว 8. กศน.ตำบลท่าพระยา 9. กศน.ตำบลพะเนียด
  10. กศน.ตำบลบางระกำ 11. กศน.ตำบลโคกพระเจดีย์ 12. กศน.ตำบลศีรษะทอง
  13. กศน.ตำบลแหลมบัว 14. กศน.ตำบลศรีมหาโพธิ์ 15. กศน.ตำบลดอนแฝก
  16. กศน.ตำบลสัมปทวน 17. กศน.ตำบลวัดสำโรง 18. กศน.ตำบลบางพระ
  19. กศน.ตำบลห้วยพูล 20. กศน.ตำบลวัดละมุด 21. กศน.ตำบลบางแก้วฟ้า
  22. กศน.ตำบลลานตากฟ้า 23. กศน.ตำบลงิ้วราย 24. กศน.ตำบลไทยาวาส
 กศน.อำเภอบางเลน   มี กศน.ตำบล จำนวน 15 แห่ง  
1. กศน.ตำบลบางเลน 2. กศน.ตำบลบางปลา 3. กศน.ตำบลบางหลวง
4. กศน.ตำบลบางภาษี 5. กศน.ตำบลบางระกำ 6. กศน.ตำบลบางไทรป่า
7. กศน.ตำบลหินมูล 8. กศน.ตำบลไทรงาม 9. กศน.ตำบลดอนตูม
  10. กศน.ตำบลนิลเพชร 11. กศน.ตำบลบัวปากท่า 12. กศน.ตำบลคลองนกกระทุง
13. กศน.ตำบลนราภิรมย์ 14. กศน.ตำบลลำพญา 15. กศน.ตำบลไผ่หูช้าง
กศน.อำเภอสามพราน มี กศน.ตำบล จำนวน 16 แห่ง
1. กศน.ตำบลคลองจินดา 2. กศน.ตำบลยายชา 3. กศน.ตำบลไร่ขิง
4. กศน.ตำบลบางเตย 5. กศน.ตำบลบางช้าง 6. กศน.ตำบลบางระทึก
7. กศน.ตำบลตลาดจินด 8. กศน.ตำบลหอมเกร็ด 9. กศน.ตำบลทรงคนอง
10. กศน.ตำบลสามพราน 11.กศน.ตำบลอ้อมใหญ่ 12. กศน.ตำบลท่าข้าม
13. กศน.ตำบลท่าตลาด 14. กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม 15. กศน.ตำบลบ้านใหม่
16. กศน.ตำบลตำบลคลองใหม่
กศน.อำเภอพุทธมณฑล   มี กศน.ตำบล จำนวน 3 แห่ง
 1. กศน.ตำบลศาลายา  2. กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์  3. กศน.ตำบลคลองโยง