ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
กศน. ตำบล ที่ประกาศจัดตั้งแล้ว ของสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม
tumbom1
กศน.อำเภอเมืองนครปฐม มี กศน.ตำบล จำนวน 25 แห่ง
1. กศน.ตำบลบางแขม 2. กศน.ตำบลพระประโทน 3. กศน.ตำบลธรรมศาลา
4. กศน.ตำบลตาก้อง 5. กศน.ตำบลมาบแค 6. กศน.ตำบลสนามจันทร์
7. กศน.ตำบลดอนยายหอม 8. กศน.ตำบลถนนขาด 9. กศน.ตำบลบ่อพลับ
10. กศน.ตำบลนครปฐม 11. กศน.ตำบลวังตะกู 12. กศน.ตำบลหนองปากโลง
13. กศน.ตำบลสามควายเผือก 14. กศน.ตำบลทุ่งน้อย 15. กศน.ตำบลหนองดินแดง
16.  กศน.ตำบลวังเย็น 17. กศน.ตำบลโพรงมะเดื่อ 18. กศน.ตำบลลำพยา
19. กศน.ตำบลสระกะเทียม 20. กศน.ตำบลสวนป่าน 21. กศน.ตำบลห้วยจรเข้
22. กศน.ตำบลทัพหลวง 23. กศน.ตำบลหนองงูเหลือม 24. กศน.ตำบลบ้านยาง
25. กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์
กศน.อำเภอกำแพงแสน มี กศน.ตำบล จำนวน 15 แห่ง
 1. กศน.ตำบลทุ่งขวาง   2. กศน.ตำบลสระสี่มุม 3. กศน.ตำบลห้วยหมอนทอง
 4. กศน.ตำบลทุ่งบัว  5. กศน.ตำบลวังน้ำเขียว 6. กศน.ตำบลทุ่งลูกนก
 7. กศน.ตำบลห้วยม่วง  8. กศน.ตำบลสระพัฒนา  9. กศน.ตำบลกระตีบ
10. กศน.ตำบบลห้วยขวาง  11. กศน.ตำบลกำแพงแสน  12. กศน.ตำบลดอนข่อย
 13. กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม  14. กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหม  15. กศน.ตำบลรางพิกุล
 16.กศน.เพื่อคนพิการกำแพงแสน
 กศน.อำเภอดอนตูม  มี กศน.ตำบล จำนวน 8  แห่ง
 1. กศน.ตำบลสามง่าม 2. กศน.ตำบลห้วยพระ  3. กศน.ตำบลลำเหย
 4. กศน.ตำบลดอนพุทรา  5. กศน.ตำบลบ้านหลวง  6. กศน.ตำบลดอนรวก
 7. กศน.ตำบลห้วยด้วน   8. กศน.ตำบลลำลูกบัว
 กศน.อำเภอนครชัยศรี   มี กศน.ตำบล จำนวน 24  แห่ง
1. กศน.ตำบลนครชัยศรี 2. กศน.ตำบลบางกระเบา 3. กศน.ตำบลวัดแค
  4. กศน.ตำบลท่าตำหนัก 5. กศน.ตำบลบางแก้ว 6. กศน.ตำบลท่ากระชับ
  7. กศน.ตำบลขุนแก้ว 8. กศน.ตำบลท่าพระยา 9. กศน.ตำบลพะเนียด
  10. กศน.ตำบลบางระกำ 11. กศน.ตำบลโคกพระเจดีย์ 12. กศน.ตำบลศีรษะทอง
  13. กศน.ตำบลแหลมบัว 14. กศน.ตำบลศรีมหาโพธิ์ 15. กศน.ตำบลดอนแฝก
  16. กศน.ตำบลสัมปทวน 17. กศน.ตำบลวัดสำโรง 18. กศน.ตำบลบางพระ
  19. กศน.ตำบลห้วยพูล 20. กศน.ตำบลวัดละมุด 21. กศน.ตำบลบางแก้วฟ้า
  22. กศน.ตำบลลานตากฟ้า 23. กศน.ตำบลงิ้วราย 24. กศน.ตำบลไทยาวาส
 กศน.อำเภอบางเลน   มี กศน.ตำบล จำนวน 15 แห่ง  
1. กศน.ตำบลบางเลน 2. กศน.ตำบลบางปลา 3. กศน.ตำบลบางหลวง
4. กศน.ตำบลบางภาษี 5. กศน.ตำบลบางระกำ 6. กศน.ตำบลบางไทรป่า
7. กศน.ตำบลหินมูล 8. กศน.ตำบลไทรงาม 9. กศน.ตำบลดอนตูม
  10. กศน.ตำบลนิลเพชร 11. กศน.ตำบลบัวปากท่า 12. กศน.ตำบลคลองนกกระทุง
13. กศน.ตำบลนราภิรมย์ 14. กศน.ตำบลลำพญา 15. กศน.ตำบลไผ่หูช้าง
กศน.อำเภอสามพราน มี กศน.ตำบล จำนวน 16 แห่ง
1. กศน.ตำบลคลองจินดา 2. กศน.ตำบลยายชา 3. กศน.ตำบลไร่ขิง
4. กศน.ตำบลบางเตย 5. กศน.ตำบลบางช้าง 6. กศน.ตำบลบางระทึก
7. กศน.ตำบลตลาดจินดา 8. กศน.ตำบลหอมเกร็ด 9. กศน.ตำบลทรงคนอง
10. กศน.ตำบลสามพราน 11.กศน.ตำบลอ้อมใหญ่ 12. กศน.ตำบลท่าข้าม
13. กศน.ตำบลท่าตลาด 14. กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม 15. กศน.ตำบลบ้านใหม่
16. กศน.ตำบลตำบลคลองใหม่
ศน.อำเภอพุทธมณฑล   มี กศน.ตำบล จำนวน 3 แห่ง
 1. กศน.ตำบลศาลายา  2. กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์  3. กศน.ตำบลคลองโยง