ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line2

line21

 

 

fa

poo

1499

นางสาวน้ำทิพย์ กาญจนจิตติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรวรรณ พัดใส
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจุรีพร กุ้ยอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

line22

tuk 198 56
 นางสาวณัฐณิชา  สำราญอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
นางสาวสุมารินทร์  เปลี่ยนแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 นางสาวพิมพ์ประภา รัตนกรีฑากุล
นักวิชาการพัสดุ

1. งานบริหารการเงิน

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลังแลฝากคลัง

2. งานบริหารบัญชี

การบันทึกบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ

3. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

การจัดซื้อ/จัดจ้าง การควบคุมพัสดุ หลักประกันสัญญา การจำหน่ายพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่าน Excel Loader การดำเนินงานที่ราชพัสดุ