ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line2

line21

 

 

14-250x300
15 12 11

line22

 

 

 

9  nkan

1. งานบริหารการเงิน

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลังแลฝากคลัง

2. งานบริหารบัญชี

การบันทึกบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ

3. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

การจัดซื้อ/จัดจ้าง การควบคุมพัสดุ หลักประกันสัญญา การจำหน่ายพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่าน Excel Loader การดำเนินงานที่ราชพัสดุ