ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

 

 

line5

21

17

1. งานส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดประชาชน งานส่งเสริมศูนย์การเรียนชุมชน

2. งานส่งเสริมนิทรรศการและเผยแพร่

งานส่งเสริมนิทรรศการและเผยแพร่ งานส่งเสริมการศึกษาทางสื่อสารมวลชลและสื่อ online งานเทคโนโลยีสารสนเทศ