ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

 

 

line5

kw

นางสาวอรพรรณ  ขันแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่ม

pu
1236
นางสาวอัญชลี  มะขามป้อม
นักวิชาการศึกษา
นายวีรชน  มหาชน
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
52
นายจำเลียง  ช่างเกวียน
พนักงานขับรถยนต์

1. งานส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดประชาชน งานส่งเสริมศูนย์การเรียนชุมชน

2. งานส่งเสริมนิทรรศการและเผยแพร่

งานส่งเสริมนิทรรศการและเผยแพร่ งานส่งเสริมการศึกษาทางสื่อสารมวลชลและสื่อ online งานเทคโนโลยีสารสนเทศ