ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

 

เป็นการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ (ภาคภาษาไทย) เพียงแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเฉพาะที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
– ระดับประถมศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
– อายุ 16 ปีขึ้นไป
– รับผู้เรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

คุณสมบัติชาวต่างประเทศ
– ต้องเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย (มี VISA Non Immigrant ED)
– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับตัวประโยค หรือมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้รับการเทียบความรู้จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างระดับตัวประโยค เช่น เกรด 5, 6, 8 และเกรด 10 ต้องมีหลักฐานการศึกษาพร้อมหนังสือรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาของประเทศนั้น ๆ รับรอง
– ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยตามแบบประเมินที่สถานศึกษากำหนด
– ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบโรงเรียนหรือนอกระบบโรงเรียน

เอกสาร/หลักฐานการสมัครเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
– แบบชั้นเรียน (จำนวน 15-30 คน ต่อห้อง โดยอาจจัดกลุ่มรวมทั้ง 3 ระดับ หรือแยกจัดก็ได้)

เปิดรับสมัคร
– ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 – 30 เมษายน
– ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 – 31 ตุลาคม

คุณสมบัติของครูชาวต่างประเทศ
– ครูชาวต่างประเทศต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีวุฒิประกาศนียบัตรด้านการศึกษา
– ต้องเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
– ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีกำหนด
– มีความรู้ความเข้าใจผู้เรียน และวิธีจัดการเรียนการสอน
– มีหลักฐานรับรองด้านการสอนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยการเรียน
– ผ่านการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 15 ชั่วโมง

หมายเหตุ  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน สกร.จังหวัดนครปฐม ไม่มีการเปิดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)