ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

การประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบไต่ระดับ

      เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาและมีหลักฐานการศึกษา
 เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และแสดงสถานะในสังคม หรือการศึกษาต่อ สร้างแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไป มีความกระตือรือร้น
ในการแสวงหาความรู้ เพิ่มทักษะ และสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ระดับการศึกษา
– ระดับประถมศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลา
ระดับละ 6 เดือน    (ทุกระดับต้องผ่านการประเมินที่กำหนดไว้)

การประเมิน ประกอบด้วย 2 มิติ
มิติด้านความรู้ ความคิด ประเมินจำนวน 6 มาตรฐาน โดยใช้วิธีการทดสอบ
มิติประสบการณ์ ใช้วิธีประเมินเชิงประจักษ์จากสภาพจริงและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์และประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ ๆ จะเข้ารับการประเมินไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักฐานการสมัคร
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
– หลักฐานหนังสือรับรองแสดงการประกอบอาชีพหรือการทำงาน ในสถานประกอบการเดิม อย่างน้อย 1 ปี

เปิดรับสมัคร
เดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

สมัครและสอบถามรายละเอียด ได้ที่…
– กศน.อำเภอ ทััง 7 แห่ง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>สถานที่รับสมัคร<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<