ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

txt_head_down

1. แบบสัญญจ้างพนักงาน
  1.1 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ    PDF  Word
  1.2 แบบสัญญาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  PDF   Word
     
2. แบบฟอร์มการลาประเภทต่าง ๆ
  2.1 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   PDF Word
  2.2 แบบใบลาพักผ่อน   PDF Word
  2.3 แบบใบลาอุปสมบท   PDF Word
  2.4 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์  PDF Word
  2.5 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  PDF Word
  2.6 แบบใบลาไปต่างประเทศ  PDF Word
  2.7 แบบใบลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน  PDF Word
  2.8 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล  PDF Word
  2.9 แบบใบขอยกเลิกวันลา  PDF Word
3. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ หนังสือรับรองเงินเดือน
  คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
  3.1 บัตรข้าราชการ  PDF Word
  3.2 บัตรข้าราชการบำนาญ  PDF Word
  3.3 บัตรพนักงานราชการ  PDF Word
  3.4 คำร้องทั่วไป  PDF Word
3.4.1 หนังสือรับรองเงินเดือน PDF Word
3.4.2 สลิปเงินเดือน PDF Word
4. แบบฟอร์มสวัสดิการ
4.1 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม    PDF  Word
  4.2 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  PDF Word
  4.3 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  PDF Word
  4.5 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ  PDF Word
  4.6 แบบขออนุมัติไปราชการ  PDF Word
  4.7 แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  PDF Word
  4.8 แบบใบเบิกพัสดุ  PDF Word
  4.9 แบบเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ฯ  PDF Word
  4.10 แบบใบสำคัญรับเงิน  PDF Word
  4.11 แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  PDF Word
  4.12 แบบบันทึกข้อความขออนุมัติขอยืมเงิน  PDF Word
  4.13 สัญญาการยืมเงิน  PDF Word
5. แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ
  5.1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ  PDF Word
  5.2 พนักงานราชการ  PDF Word
  5.3 จ้างเหมาบริการ  PDF Word
6. ใบสมัครงาน
   6.1 พนักงานราชการ  PDF Word
  6.2 จ้างเหมาบริการ  PDF Word
  6.3   PDF Word
7. แบบประเมิน
  7.1 แบบประเมิน1  PDF Word
8. คู่มือข้าราชการ/ คู่มือพนักงานราชการ/ คู่มือลูกจ้างประจำ
  8.1 คู่มือการจัดทำแบบ พรก. 1    PDF Word
   8.1.1 แบบ พรก.1  PDF  Word
     
     
     
     
     
หมายเหตุ  แบบฟอร์มดังกล่าวสามารถพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ PDF