"นครปฐมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย"

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากร กศน. ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2564  รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคี ของประชาชน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อันจะส่งผลให้บุคลากรในสังกัด มีความรักชาติ เกิดความรักความสามัคคี เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง โดยมี พิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้ รอบอาคาร กศน.จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดนครปฐม

2

3

12 13

 

33728 14
15 138224

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งได้แก่ บุคคล  นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน ตอบแบบสอบถาม

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT โปรดคลิ๊ก  https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b

EIT

2

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนำเสนอผลการคำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการประชุมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร่น่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
34

7

6

8

 

18 02 64

09 02 64