ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2561 กศน.อำเภอสามพรานจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน พร้อมกิจกรรมควันหลงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

1 (44)

9 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสามพราน ครั้งที่ 1/2561

โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน

13

2411-20180112100

กศน.อำเภอสามพราน ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 นี้ ณ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ขอเชิญนะครับ

som

18-20171223100

22-23 ธันวาคม 2560

จัดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการ การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 

1 (1)

กศน.อำเภอสามพราน จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเรียนรู้โครงงานฐานสะเต็มศึกษา สืบสานกระบวนการคิด ระยะที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2560

กศน.อำเภอบางเลน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์(อัตราจ้าง)

new doc 2560-09-26 16.09.21_1

 

12-20170830100

http://nkp.nfe.go.th/7306/index.php?name=news1&file=readnews&id=59

Sanpraracha1

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนรู้ (รุ่นที่ 1) ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริหาร กศน.อำเภอ, ข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 212 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมล้วนมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในการร่วมขับเคลื่อน ทั้งบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งจะต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้นำในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลต่อไป…

Sanpraracha2

0064 0058
0056 0020
0042

สามารถติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1666328730046321/

ภาพ : อ.ณัฐณิชา

ข่าว : อ.ปณิชา