ข่าวประชาสัมพันธ์1

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัย ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยผาสุก พร้อมกันนี้บุคลากร กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดนครปฐม ในพิธีมีการเว้นระยะห่าง เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และได้ถือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
0

5

2

6

 

7.2

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมหารือในการสอบปลายภาค ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และแนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ข้าราชการ  อำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Google Meet   เพื่อให้การดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และการทดสอบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ​ (สทศ.)​ กำหนดจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในการประชุมครั้งนี้ กศน.จังหวัดนครปฐมได้ตั้งจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ให้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

7.1

7.3

7.5

7.6

7.8

 

 

 

6.5

วันที่ 18 -19 กันยายน 2564

นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ กรรมการนิเทศสนามสอบ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสนามสอบ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ได้แก่ กศน.อำเภอกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอสามพราน ซึ่งสนามสอบได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยึดถือระเบียบแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปฏิบัติของผู้กำกับห้องสอบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งคัด พร้อมกันนี้สถานศึกษาได้ตั้งจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ให้กับผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

6.4

6.1

 

6.2

6

5.1

วันที่ 14 กันยายน 2564 

นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาตามนโยบายของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยมีบุคลากร กศน. ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และ ข้าราชการ กศน.ในสังกัดจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและขับเคลื่อนงบประมาณ ของสถานศึกษาในสังกัด กศน.จังหวัดนครปฐม และมีพิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล แด่ อำเภอ และครู กศน.จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดนครปฐม การประชุมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
5.

5.3

5.4

5.2

 

3.12

วันที่  8 กันยายน 2564

นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” (International Literacy Day) ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetings ด้วยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” และได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวตลอดมาทุกปี โดยมีสำนักงาน กศน. เป็นผู้ขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือในเชิงคิดวิเคราะห์เป็น มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีพได้อย่างมีความสุขตามสภาพสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย ตลอดจนรับทราบถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการรู้หนังสือที่เกิดขึ้นทั่วโลกสำหรับในปีนี้ องค์การยูเนสโกได้กำหนดแนวคิดหลักของงาน คือ การรู้หนังสือเพื่อการฟื้นคืนสู่การใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง : การลดช่องว่างทางดิจิทัล    ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
3.113

1

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยโรงเรียนวัดธรรมศาลา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม   เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ


1.2 1.4
1.3 1.5

 

18 02 64

09 02 64