สกร.จังหวัดนครปฐม

32

20 กรกฎาคม 2565 นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน และได้เครื่องมือวัดผล สัมฤทธิ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับระดับการศึกษาของผู้เรียน ตามบริบทของรายวิชา ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

28

26

31

20

34

 


timeline_20220712_145829

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

timeline_20220712_150005

timeline_20220712_145927

timeline_20220712_145931

timeline_20220712_145929

timeline_20220712_145936

timeline_20220712_150106

 

292220648_399199312240098_4286107063083451111_n

การประชุมสำนักงาน กศน.สัญจร นำทีมผู้บริหาร กศน.เยือนจังหวัดชายแดนใต้ ลุยขับเคลื่อนงานตามหลักการ
“คนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา เรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ”
นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565
โดยมี นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส  อำเภอนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
292458459_399199362240093_1017181507804837755_n
292187180_399199325573430_5613495959153843493_n
292555399_399199402240089_3990673907057580356_n
292439894_399199332240096_4719740790348759652_n

 

timeline_20220706_103536

 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

timeline_20220706_103525

timeline_20220706_103530

timeline_20220706_103532

timeline_20220706_103534

timeline_20220706_103538

timeline_20220629_103552

 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565  บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

timeline_20220629_103443timeline_20220629_103538

timeline_20220629_103616

timeline_20220629_103550

timeline_20220629_103634
290003175_390668106426552_5568135583376951597_n

 

             สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานราชการในสังกัดได้เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน มีขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 156 คน

 

289950783_390668216426541_65004102266765460_n

289983996_390668183093211_4302589836721720424_n

290099702_390668186426544_9083253550746338299_n

290081394_390668109759885_2454485526343457162_n

290123275_390668179759878_8155287961386550324_n


289866683_390036256489737_4421025451934386037_n

ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565  บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

                                 277171628_390036163156413_2265194515259705984_n

289790615_390036246489738_339390077367730758_n

289850542_390036223156407_3908192912523982273_n

289685833_390036199823076_6625907049096686720_n

1

 

นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นายสุริยัญ มีจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครปฐม นายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน นายพีรฉัตร อนุวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกำแพงแสน นางจิดาภา บัวทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนตูม นางรัชนี คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครชัยศรี นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และนางไพบูรณ์ อยู่จงดี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเลน เข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการและบริการส่งเสริมสังคม ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุกแห่ง กับ สถาบันรัชต์ภาคย์ RAJAPARK INSTITUTE และมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ The Foundation of Globalization Fairness ในโอกาสเดียวกันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรัชญาการวิจัยเพื่อการพัฒนางานปฏิบัติของวิชาชีพครู” ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

2
3