292220648_399199312240098_4286107063083451111_n

การประชุมสำนักงาน กศน.สัญจร นำทีมผู้บริหาร กศน.เยือนจังหวัดชายแดนใต้ ลุยขับเคลื่อนงานตามหลักการ
“คนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา เรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ”
นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565
โดยมี นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส  อำเภอนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
292458459_399199362240093_1017181507804837755_n
292187180_399199325573430_5613495959153843493_n
292555399_399199402240089_3990673907057580356_n
292439894_399199332240096_4719740790348759652_n