32

20 กรกฎาคม 2565 นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน และได้เครื่องมือวัดผล สัมฤทธิ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับระดับการศึกษาของผู้เรียน ตามบริบทของรายวิชา ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

28

26

31

20

34