S__168132615

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดโครงการสานพลังการเรียนรู้สู่ภูมิภาค ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน สกร.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ในครั้งนี้

S__168132614
S__168132613
S__168132610
1
6
4
68
8