ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ จากงานภาครัฐ งานทั่วไป และงานจากบริษัทจัดหางาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือจบการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ

https://thaimengaantam.doe.go.th/

S__165396488