ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

จุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
4 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5 การพัฒนาบุคลากร
6 การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการ และการบริการภาครัฐ

 

 

744

9DA740D0-3002-4B79-973A-1F90E91BC139 1591584255850
 2562  2563
2564 2565
2566

7445-300x729

5 503 63

 

7445

 

197 78
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2566  แผนปฏิบัติการประจำปี 2565   แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
1591  pk
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

 

754

61 159 846
 สรุปผลการดำเนินงาน 2561 สรุปผลการดำเนินงาน 2562  สรุปผลการดำเนินงาน 2563