ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
startegy
กรอบยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

plan60