ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
startegy
กรอบยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

 

744

9DA740D0-3002-4B79-973A-1F90E91BC139 1591584255850
 2562  2563

 

7445

 

pk 1591
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

 

754

61 159 846
 สรุปผลการดำเนินงาน 2561 สรุปผลการดำเนินงาน 2562  สรุปผลการดำเนินงาน 2563