ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
startegy
กรอบยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

เพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

yut59

 

S__9969668 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เน้นการพัฒนา 4 ด้าน  ได้แก่

1.วัฒนธรรม

2.การท่องเที่ยว

3.เกษตรกรรม

4.อุตสาหกรรม

ภายใต้ “ ปฐมสุขโมเดล “

 

sok1