ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line8

21
นางสาวจิราพร  อยู่สงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

13

 

 

 

1. งานตรวจสอบการเงินและบัญชี

ประกอบด้วยการสอบทาน ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ  การตรวจสอบ

ความถูกต้อง  การตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การรายงานผลการตรวจสอบ  การติดตามผลการตรวจสอบ  การให้คำปรึกษา

2. งานตรวจสอบการดำเนินการ

ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงของงาน  การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การวางแผนตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  การ

รายงานและติดตามผล การตรวจสอบ  งานวินัยและนิติกร  การดำเนินการทางวินัย  การอุธรณ์และการร้องทุกข์  การดำเนินการทางคดี