ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line8

14-250x300
15 11 12
19 15-250x300  9

 

13

 

 

 

1. งานตรวจสอบการเงินและบัญชี

ประกอบด้วยการสอบทาน ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ  การตรวจสอบ

ความถูกต้อง  การตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การรายงานผลการตรวจสอบ  การติดตามผลการตรวจสอบ  การให้คำปรึกษา

2. งานตรวจสอบการดำเนินการ

ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงของงาน  การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การวางแผนตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  การ

รายงานและติดตามผล การตรวจสอบ  งานวินัยและนิติกร  การดำเนินการทางวินัย  การอุธรณ์และการร้องทุกข์  การดำเนินการทางคดี