ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

1218151450403502

(สำเนา) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อ ผลงานข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

6

56

1

2

3