ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line6

kwนางสาวอรพรรณ  ขันแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่ม

55

นางสาวขวัญดาว ด้วงพลับ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย

งานแสวงหาและจัดทำข้อมูลภาคีเครือข่าย งานประสานและสนับสนุนความร่วมมือ งานจัดสรรทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ งานจัดและพัฒนากิจกรรมภาคีเครือข่าย

2. งานกิจการพิเศษ

งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด งานส่งเสริมกิจการเพื่อความมั่นคงของชาติ งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กระทรวง งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา