ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

nfenkp

สถานที่ตั้ง
      สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม (สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม) ตั้งอยู่เลขที่ 140 ถนนเพชรเกษม  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000
โทร 034 – 395104  โทรสาร  034 – 395105
วันที่ 1 ตุลาคม 2527 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 18  ตุลาคม  2527     ให้ยุบรวมโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 47 โรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ จำนวน 11  แห่ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอและห้องสมุดประชาชนจังหวัด จัดตั้งเป็น “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม”   สังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยใช้อาคารของโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เป็นที่ทำการชั่วคราว
พ.ศ. 2528 วัดธรรมศาลา โดยคณะกรรมการวัด ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่เศษ เป็นสถานที่ตั้งที่ทำการ
พ.ศ. 2529 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณ ให้ก่อสร้างอาคารอำนวยการ อาคารโรงฝึกงาน อาคารพัสดุ และหอประชุมโรงอาหาร
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2530 ได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติงานที่วัดธรรมศาลา จนถึงปัจจุบัน    ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ เป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551      มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2551 โดยใช้ชื่อย่อว่า “สำนักงาน  กศน.จังหวัดนครปฐม” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครปฐม