ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
title_icon03

ปรัชญาคิดเป็นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

item-9
“กศน. นครปฐม จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยสำหรับภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว
และวัฒนธรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ”
PMission
  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  3. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบ
  4. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม