ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
1

ให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

item-9
ประชาชนในจังหวัดนครปฐมทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อย่างทั่วถึง มีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2
องค์กรโปร่งใส หัวใจธรรมาภิบาล
PMission
  1. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทุกระดับ เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ในการวัดและประเมินผล มีความพร้อมและทักษะที่จำเป็นทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีตามมาตรฐานการศึกษาจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น
  4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเพิ่มช่องทางการจำหน่วยผลิตภัณฑ์อาชีพให้เป็นที่แพร่หลาย
  6. พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
  7. ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล