ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

ที่

ชื่อ

สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายสุนทร ดวงเงิน 1 ธันวาคม 2527 – 8 เมษายน 2529
2. นายสุนทร ดวงเงิน 9 เมษายน 2529 – 20 ธันวาคม 2529
3. นายปรีชา ตงมณี 21 ธันวาคม 2529 – 18 มิถุนายน 2532
4. นายเสวย วงศ์สุวรรณ 19 มิถุนายน 2532 –  3 ธันวาคม 2536
5. นายยิ่ง กีรติบูรณะ 14 ธันวาคม 2536 – 20 ตุลาคม 2538
6. นายประสิทธิ์ เชิดชู 21 ตุลาคม 2538 – 3 พฤศจิกายน 2540
7. นายสุนทร ดวงเงิน 4 พฤศจิกายน 2540 – 30 กันยายน 2544
8. นายเอกชัย วาสิกศิริ 10 ตุลาคม 2544 – 2 ธันวาคม 2547
9. นายสมพร เสียงเพราะ 3 ธันวาคม 2547 – 30 กันยายน 2551
10. นางกษมา โรจนนิล ยุกตะทัต 20 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2556
11. นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา 1 เมษายน 2556 – 20 พฤศจิกายน 2558
12. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ 21 พฤศจิกายน 2558 – 15 มิถุนายน 2560
13. นายปรเมศรว์ ศิริรัตน์ 15 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน