ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

bmasterold

    ที่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายสุนทร ดวงเงิน 1  ธันวาคม 2527 - 8 เมษายน 2529
2. นายสุนทร ดวงเงิน 9  เมษายาน 2529 - 20 ธันวาคม 2529
3. นายปรีชา ตงมณี 21 ธันวาคม 2529 - 18 มิถุนายน 2532
4. นายเสวย วงศ์สุวรรณ 19 มิถุนายน 2532 - 3 ธันวาคม 2536
5. นายยิ่ง กีรติบูรณะ 14 ธันาวาคม 2536 - 20 ตุลาคม 2538
6. นายประสิทธิ์ เชิดชู 21 ตุลาคม 2538 - 3 ตุลาคม 2540
7. นายสุนทร ดวงเงิน 4 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2544 เกษียณ
8. นายเอกชัย วาสิกศิริ 10 ตุลาคม 2544 - 2 ธันวาคม 2547
9. นายสมพร เสียงเพราะ 3 ธันวาคม 2547 - 30 กันยายน 2551 เกษียณ
10. นางกษมา โรจนนิล ยุกตะทัต 20 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2556
11. นางสาวดาวรัตน์ กาญจนาภา 1 เมษายน 2556 - 16 พฤศจิกายน 2558
12. นายชัยณงค์ ป้องบ้านเรือ  16 พฤศจิกายน 2558 - 15 มิถุนายน 2560
13.  นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์  15 มิถุนายน 2560  - 1 กรกฎาคม 2561
14. นางวิบูลผล พร้อมมูล 2 กรกฎาคม 2561 - 1 กันยายน 2562
15.  นายเอกราช  ชวีวัฒน์  18 ตุลาคม 2562  - 25 มีนาคม 2563
16. นายสมเจตน์ สวาศรี 26 มีนาคม 2563  - 14 ธันวาคม 2564
17. นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ 15 ธันวาคม 2564 ปัจจุบัน