ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

 

 

 

 

line1

tuk

นางสาวณัฐณิชา  สำราญอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

51 py 197
 นายวิวัฒน์  กลัดสำเนียง
พนักงานธุรการ ส3
นางสาวจริยา  ชูพลาย
นักจัดการงานทั่วไป
 นายภาณุวัตร  แจ้งธรรมมา
เจ้าพนักงานธุรการ
ky 18 53
นางสาวลีลาวดี  ปิ่นท้วม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชาตรี โกทองยม
พนักงานบริการ
นายวรยุทธ  อยู่สงค์
พนักงานขับรถยนต์
52 54
นายจำเลียง  ช่างเกวียน
พนักงานขับรถยนต์
นายสำรวย สระสมทรัพย์
พนักงานบริการ

13

1. งานบริหารทั่วไป

     1.1 งานธุรการ

1) งานสารบรรณ

ศึกษาโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ออกแบบระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการ จัดทำทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง และรับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบคำสั่ง ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ เก็บรักษาให้ยืมและทำลายหนังสือราชการ การควบคุมการใช้โทรศัพท์ โทรสาร

2) งานเลขานุการผู้บริหาร

ศึกษาและนำโปรแกรมปฏิบัติการด้านเอกสารมาใช้ในการออกแบบบัญชีควบคุมกำหนดการปฏิบัติงานการประชุมและกำหนดนัดหมายของผู้บริหารสามารถตรวจสอบและรายงานกำหนดการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและกำหลังคน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องคือ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินัดหมายแจ้งประสานงานจัดเตรียมยานพาหนะ/บัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปฏิบัติงานตามนัดหมายแจ้งประสานผู้เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมแทนตามนัดหมายตรวจสอบกลั่นกรองจัดลำดับงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาติดต่อประสานงานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานบุคลลที่ผู้บริหารมอบหมาย

3) งานการประชุมข้อราชการ

วิเคราะห์ภารกิจงานสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดแผนการประชุมแจ้งให้กลุ่มงาน หรือสถานศึกษาทราบ ประสานกลุ่มภายในเพื่อรวบรวมเรื่องที่จะนำเสนอที่ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการประชุมดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมประสานการจัดสถานที่เตรียมสื่ออุปกรณ์ สำหรับการประชุม เตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุม

4) งานสวัสดิการ

ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรอื่นๆ ตามความเหมาะสม ดูแล บริการ ให้การต้อนรับแขกผู้มาติดต่องาน

5) งานรัฐพิธี/ราชพิธี/วันสำคัญ

ประสานแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อทราบและเข้าร่วมกิจกรรม  จัดเตรียมพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ดอกไม้สด พวงมาลา เทียนชัย และอื่นๆ ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของงานนั้น ๆ ประสานจัดเตรียมยานพาหนะ นัดหมายเข้าร่วมกิจกรรม สรุปรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

1.2 งานอาคารสถานที่

1) การจัดภูมิทัศน์ ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่

สำรวจสภาพทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  พิจารณากำหนดรูปแบบการก่อสร้าง ปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อม  เสนอขอความคิดเห็นชอบการก่อสร้าง ปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อม  ประสานงานดำเนินการ ควบคุม ดูแล การก่อสร้าง  จัดบุคลากร รับผิดชอบการบำรุงรักษา การรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยสวยงาม

2) การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ

จัดทำคำสั่งเวร-ยามรักษาความปลอดภัย จัดเตรียมแบบฟอร์มการเปลี่ยนเวรยามและแบบฟอร์มการอยู่เวรยาม ตรวจสอบดารบันทึกการอยู่เวรเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  วางระบบป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่่น ๆ

1.3 งานยานพาหนะ

1) การจัดทำประวัติการใช้ยานพาหนะ

วิเคราะห์ภารกิจและแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จำแนกภารกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้พาหนะนำไปจัดหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนคุมยานพาหนะ ประสานกลุ่มงานภายในเพื่อวางแผนการใช้ยานพาหนะส่วนกลางเป็นรายเดือน ประสานแผนการใช้รถยนต์ส่วนกลางหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะเพื่อนำผลการประมเินไปใช้ในการปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2) การจัดทำรายงานเกี่ยวกับยานพาหนะ  

กำหนดหลักเณฑ์วิธีการขออนุญาตให้พาหนะการขออนุมัติเบิกและสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง จัดทำรายงานการใช้พาหนะเสนอต่ผู้บริหาร

3) การดูแล ซ่อมแซมยานพาหนะ

ศึกษาสภาพทั่วไปและดำหนดสถานที่เก็บรักษาทยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัย ดำเนินกาารเกี่ยวกับการตรวจสภาพการซ่อมบำรุงการต่อทะเบียนให้เป็นไปอย่างมีประสิมธิภาพจัดเตรียมยานพาหนะให้พร้อมใช้งานสามารถบริการได้ตลอดเวลา

4) การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์

จัดระบบการควบคุมกำกับดูลมอบหมายการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพัมนาพนักงานขับรถยตน์ให้มีการปฏิบัติงานด้วยใจบริการและขับขี่อย่างปลอดภัยถูกต้องตามกฎจราจร

1.4 งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

1) การพัฒนาองค์กร  

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบตัิงานสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาองค์กรกหนดแนวทางพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้างบุคลล กลยุทธ์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2) การจัดระบบบริหาร  

วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบการดำเนินตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงานคุณภาพงานและสภาพสำนักงานออกแบบและจัดระบบการทำงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการบริหารงานสำนักงานจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน

3) การตรวจสอบกลั่นกรองงาน  

กำหนดการตรวจสอบกลั่นกรองงานที่สัมพันธ์กับการมอบหมายงานและการตัดสินใจสั่งการงานหลักงานสำคัญหรืองานที่มีนิติสัมพันธ์กับบคุคลภายนอกการมอบหมายงานให้ระดับหัวหน้ากลุ่มหรือการกลั่นกรองงานก่อนเสนอผู้บริหารจัดให้มีเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบกลั่นกรองงานเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่แทนกันคู่มือการปฏิบัติงานของบุคคลากรสรุปผลการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อปรับปรุงพัฒนา

4) การมอบอำนาจ

วิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมจัดทำคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไปในสำนักงานหรือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนวางระบบการติดตามตรวจสรุปประเมินผลการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบอำนาจ

5) การจัดทำระเบียบและประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและภารกิจของสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมและสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการดำเนินการของสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมและสถานศึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสมแจ้งเวียนระเบียบและประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 

6) การควบคุมภายใน/ศูนย์ราชการใสสะอาด

2. งานบริหารบุคลากร

2.1 งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

การวางแผนอัตรากำลัง  กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

2.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

การสรรหาและบรรจุ  การแต่งตั้งบุคลากร/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร  การออกจากราชการ

2.3 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบ  การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการบุคลากร

2.4 งานพัฒนาบุคคล

การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

2.5 งานวินัยและนิติกร

การดำเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์และร้องทุกข์  การดำเนินคดีของรัฐ