ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

line1

14-250x300

5
4
poy
17 nkan

13

 

 

 

1. งานบริหารทั่วไป

1.1 งานธุรการ

1) งานสารบรรณ

ศึกษาโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ออกแบบระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการ จัดทำทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง และรับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบคำสั่ง ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ เก็บรักษาให้ยืมและทำลายหนังสือราชการ การควบคุมการใช้โทรศัพท์ โทรสาร

2) งานเลขานุการผู้บริหาร

ศึกษาและนำโปรแกรมปฏิบัติการด้านเอกสารมาใช้ในการออกแบบบัญชีควบคุมกำหนดการปฏิบัติงานการประชุมและกำหนดนัดหมายของผู้บริหารสามารถตรวจสอบและรายงานกำหนดการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและกำหลังคน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องคือ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินัดหมายแจ้งประสานงานจัดเตรียมยานพาหนะ/บัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปฏิบัติงานตามนัดหมายแจ้งประสานผู้เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมแทนตามนัดหมายตรวจสอบกลั่นกรองจัดลำดับงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาติดต่อประสานงานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานบุคลลที่ผู้บริหารมอบหมาย

3) งานการประชุมข้อราชการ

วิเคราะห์ภารกิจงานสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดแผนการประชุมแจ้งให้กลุ่มงาน หรือสถานศึกษาทราบ ประสานกลุ่มภายในเพื่อรวบรวมเรื่องที่จะนำเสนอที่ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการประชุมดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมประสานการจัดสถานที่เตรียมสื่ออุปกรณ์ สำหรับการประชุม เตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุม

4) งานสวัสดิการ

ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรอื่นๆ ตามความเหมาะสม ดูแล บริการ ให้การต้อนรับแขกผู้มาติดต่องาน

5) งานรัฐพิธี/ราชพิธี/วันสำคัญ

ประสานแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อทราบและเข้าร่วมกิจกรรม  จัดเตรียมพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ดอกไม้สด พวงมาลา เทียนชัย และอื่นๆ ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของงานนั้น ๆ ประสานจัดเตรียมยานพาหนะ นัดหมายเข้าร่วมกิจกรรม สรุปรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

1.2 งานอาคารสถานที่

1) การจัดภูมิทัศน์ ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่

สำรวจสภาพทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  พิจารณากำหนดรูปแบบการก่อสร้าง ปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อม  เสนอขอความคิดเห็นชอบการก่อสร้าง ปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อม  ประสานงานดำเนินการ ควบคุม ดูแล การก่อสร้าง  จัดบุคลากร รับผิดชอบการบำรุงรักษา การรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยสวยงาม

2) การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ

จัดทำคำสั่งเวร-ยามรักษาความปลอดภัย จัดเตรียมแบบฟอร์มการเปลี่ยนเวรยามและแบบฟอร์มการอยู่เวรยาม ตรวจสอบดารบันทึกการอยู่เวรเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  วางระบบป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่่น ๆ

1.3 งานยานพาหนะ

1) การจัดทำประวัติการใช้ยานพาหนะ

วิเคราะห์ภารกิจและแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จำแนกภารกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้พาหนะนำไปจัดหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนคุมยานพาหนะ ประสานกลุ่มงานภายในเพื่อวางแผนการใช้ยานพาหนะส่วนกลางเป็นรายเดือน ประสานแผนการใช้รถยนต์ส่วนกลางหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะเพื่อนำผลการประมเินไปใช้ในการปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2) การจัดทำรายงานเกี่ยวกับยานพาหนะ  

กำหนดหลักเณฑ์วิธีการขออนุญาตให้พาหนะการขออนุมัติเบิกและสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง จัดทำรายงานการใช้พาหนะเสนอต่ผู้บริหาร

3) การดูแล ซ่อมแซมยานพาหนะ

ศึกษาสภาพทั่วไปและดำหนดสถานที่เก็บรักษาทยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัย ดำเนินกาารเกี่ยวกับการตรวจสภาพการซ่อมบำรุงการต่อทะเบียนให้เป็นไปอย่างมีประสิมธิภาพจัดเตรียมยานพาหนะให้พร้อมใช้งานสามารถบริการได้ตลอดเวลา

4) การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์

จัดระบบการควบคุมกำกับดูลมอบหมายการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพัมนาพนักงานขับรถยตน์ให้มีการปฏิบัติงานด้วยใจบริการและขับขี่อย่างปลอดภัยถูกต้องตามกฎจราจร

1.4 งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

1) การพัฒนาองค์กร  

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบตัิงานสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาองค์กรกหนดแนวทางพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้างบุคลล กลยุทธ์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2) การจัดระบบบริหาร  

วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบการดำเนินตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงานคุณภาพงานและสภาพสำนักงานออกแบบและจัดระบบการทำงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการบริหารงานสำนักงานจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน

3) การตรวจสอบกลั่นกรองงาน  

กำหนดการตรวจสอบกลั่นกรองงานที่สัมพันธ์กับการมอบหมายงานและการตัดสินใจสั่งการงานหลักงานสำคัญหรืองานที่มีนิติสัมพันธ์กับบคุคลภายนอกการมอบหมายงานให้ระดับหัวหน้ากลุ่มหรือการกลั่นกรองงานก่อนเสนอผู้บริหารจัดให้มีเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบกลั่นกรองงานเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่แทนกันคู่มือการปฏิบัติงานของบุคคลากรสรุปผลการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อปรับปรุงพัฒนา

4) การมอบอำนาจ

วิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมจัดทำคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไปในสำนักงานหรือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนวางระบบการติดตามตรวจสรุปประเมินผลการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบอำนาจ

5) การจัดทำระเบียบและประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและภารกิจของสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมและสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการดำเนินการของสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมและสถานศึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสมแจ้งเวียนระเบียบและประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 

6) การควบคุมภายใน/ศูนย์ราชการใสสะอาด

2. งานบริหารบุคลากร

2.1 งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

การวางแผนอัตรากำลัง  กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

2.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

การสรรหาและบรรจุ  การแต่งตั้งบุคลากร/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร  การออกจากราชการ

2.3 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบ  การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการบุคลากร

2.4 งานพัฒนาบุคคล

การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

2.5 งานวินัยและนิติกร

การดำเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์และร้องทุกข์  การดำเนินคดีของรัฐ