ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และศกร.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์


 

ButtonStaft

ผู้บริหารการศึกษา

bun

นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์
  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนครปฐม

12

นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนครปฐม

ข้าราชการ

tuk

kw
นางสาวณัฐณิชา สำราญอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ  ขันแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ

 51  18
วิวัฒน์ กลัดสำเนียง
พนักงานธุรการ ส 3
นายชาตรี  โกทองยม
พนักงานบริการ

พนักงานราชการ

py

fa
นางสาวจริยา ชูพลาย
นักจัดการทั่วไป
นางสาวน้ำทิพย์ กาญจนจิตติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
poo 1499

นางสาวอรวรรณ  พัดใส
นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสาวจุรีพร  กุ้ยอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี
198 ta
 นางสาวสุมารินทร์  เปลี่ยนแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวปัณณธร พรหมมณี
นักวิชาการศึกษา
pu pa
 นางสาวอัญชลี  มะขามป้อม
นักวิชาการศึกษา
 นางศศิมณฑ์  จุ้ยจิตต์
นักวิชาการศึกษา
1448 S__156508167
นางสาวรังสิมา  นวไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางสาวพรรณนาราย มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
21 55
 นางสาวจิราพร  อยู่สงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 นางสาวขวัญดาว  ด้วงพลับ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1236 197
นายวีรชน มหาชน
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายภาณุวัตร  แจ้งธรรมมา
เจ้าพนักงานธุรการ

จ้างเหมาบริการ

56 59
นางสาวพิมพ์ประภา รัตนกรีฑากุล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวลีลาวดี ปิ่นท้วม
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 53
 นายฐิติรัตน์ บุญทิพย์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายวรยุทธ์ อยู่สงค์
พนักงานขับรถ
52 54
นายจำเลียง  ช่างเกวียน
พนักงานขับรถ
นายสำรวย  สะสมทรัพย์
พนักงานบริการ
18
นายยิ่งยศ  อินทรเจิม
พนักงานรักษาความปลอดภัย