ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ButtonStaft

ผู้บริหาร สำนักงานการศึกษา

22
 นางวิบูลผล   พร้อมมูล  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
23
นางโสภาวรรณ   อัมพันศิริรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

 

 ข้าราชการ

 
kw
14-250x300

ลูกจ้างประจำ

7 6
8 4

5

พนักงานราชการ

po1 15
12 11

9

 15-250x300

19

 

16
 21

a1

จ้างเหมาบริการ

17 18