ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ButtonStaft

ผู้บริหาร สำนักงานการศึกษา

boss1-192x300
 นางวิบูลผล   พร้อมมูล  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
rongboss-203x300
นางโสภาวรรณ   อัมพันศิริรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

 

 ข้าราชการ

 
kw
 14-250x300

ลูกจ้างประจำ

7 6 8


พนักงานราชการ

 14 po1 9
15 12 11
21 16 13
 19 15-250x300

จ้างเหมาบริการ

17
18