ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

 

ButtonStaft

ผู้บริหาร สำนักงานการศึกษา

boss
 นางวิบูลผล   พร้อมมูลผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
rongboss
นางโสภาวรรณ   อัมพันศิริรัตน์รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

 

 ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

7 6 8


พนักงานราชการ

 14 22 9
15 12 11
21 16 13
23 19

ลูกจ้าง

17 18 10