ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

 

ButtonStaft

ผู้บริหารการศึกษา

bun
นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

 ข้าราชการ

 
tuk
นางสาวณัฐณิชา สำราญอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
kw
นางสาวอรพรรณ  ขันแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ

นายสุนทร อยู่คำ
พนักงานพิมพ์ ส 4
วิวัฒน์ กลัดสำเนียง
พนักงานธุรการ ส 3

 นายเฉลิมชัย  ผิวอ่อน
พนักงานธุรการ ส 2
นายชาตรี  โกทองยม
พนักงานบริการ

พนักงานราชการ

py fa
นางสาวจริยา ชูพลาย
นักจัดการทั่วไป
นางสาวน้ำทิพย์ กาญจนจิตติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

poo

 
นางสาวอรวรรณ  พัดใส
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
ta
นางสาวสุมารินทร์  เปลี่ยนแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวปัณณธร พรหมมณี
นักวิชาการศึกษา
 pu
 pa
นางสาวอัญชลี  มะขามป้อม
นักวิชาการศึกษา
 นางศศิมณฑ์  จุ้ยจิตต์
นักวิชาการศึกษา
joy2
 นางสาวพรรณสร ชีวรัฐพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวรังสิมา  นวไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวขวัญดาว  ด้วงพลับ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวีรชน มหาชน
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายภาณุวัตร  แจ้งธรรมมา
เจ้าพนักงานธุรการ

จ้างเหมาบริการ

 ky
นางสาวจิราพร  อยู่สงค์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวลีลาวดี ปิ่นท้วม
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
 นายฐิติรัตน์ บุญทิพย์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายวรยุทธ์ อยู่สงค์
พนักงานขับรถ
นายจำเลียง  ช่างเกวียน
พนักงานขับรถ
นายสำรวย  สะสมทรัพย์
พนักงานบริการ
นายยิ่งยศ  อินทรเจิม
พนักงานรักษาความปลอดภัย