6.5

 วันที่ 18 -19 กันยายน 2564

นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ กรรมการนิเทศสนามสอบ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสนามสอบ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ได้แก่ กศน.อำเภอกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอสามพราน ซึ่งสนามสอบได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยึดถือระเบียบแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปฏิบัติของผู้กำกับห้องสอบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งคัด พร้อมกันนี้สถานศึกษาได้ตั้งจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ให้กับผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
6.4

6.3

6.2

6.1