5.1

วันที่ 14 กันยายน 2564 

นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาตามนโยบายของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยมีบุคลากร กศน. ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และ ข้าราชการ กศน.ในสังกัดจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและขับเคลื่อนงบประมาณ ของสถานศึกษาในสังกัด กศน.จังหวัดนครปฐม และมีพิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล แด่ อำเภอ และครู กศน.จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดนครปฐม การประชุมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
5.
5.2

 

5.4

5.3