3.12

วันที่  8 กันยายน 2564

นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” (International Literacy Day) ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetings ด้วยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” และได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวตลอดมาทุกปี โดยมีสำนักงาน กศน. เป็นผู้ขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือในเชิงคิดวิเคราะห์เป็น มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีพได้อย่างมีความสุขตามสภาพสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย ตลอดจนรับทราบถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการรู้หนังสือที่เกิดขึ้นทั่วโลกสำหรับในปีนี้ องค์การยูเนสโกได้กำหนดแนวคิดหลักของงาน คือ การรู้หนังสือเพื่อการฟื้นคืนสู่การใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง : การลดช่องว่างทางดิจิทัล    ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

 

3.12 3.11

 

 

2.1