Monthly Archives: ธันวาคม 2017

18-20171223100

22-23 ธันวาคม 2560

จัดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการ การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 

1 (1)

กศน.อำเภอสามพราน จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเรียนรู้โครงงานฐานสะเต็มศึกษา สืบสานกระบวนการคิด ระยะที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2560