กศน.ตำบลบางช้าง จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer   ตำบลบางช้าง ในวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์เรียนรู้ Smart Farmer) ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องที่ ประชาชนอยู่ดีกินดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ     พอเพียง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20